-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱, یکشنبه

سازش کابل - تهران در دسیسۀ بهسود

به نظرمی رسد توطئه خطرناک دربهسود بسبوتاژ تشکیل حکومت مؤقت در نشست استامبول است.

گمانه زنی هایی وجود دارد که چرخبال اردو دربهسود از سوی قطعات حکومتی سقوط داده شده است.

خاموشی معنادار  و سپس واکنش بی رمق رهبران سیاسی و نظامی هزاره وابسته به دولت اشرف غنی نیز به همین مسأله ربط دارد. به نظر می رسد که بلوای بهسود به منظورسبوتاژ نشست استانبول و اعلام یک حکومت مؤقت است. حکومت اشرف غنی، ایران و هند، با طرح شتابزدۀ امریکا برای تشکیل حکومت عبوری مخالف اند. هم آهنگی هایی درسطح بالا بین کابل و تهران پیشاپیش درجریان بوده است. درنظرگرفتن یک منطقه هزاره نشین برای خلق یک فاجعه بشری، ثمرۀ کارسازی وسازش بین کابل و تهران است.

یعنی یک بخشی ازجامعۀ هزاره و شخص علی پوردرین بازی، به حیث قربانی یک دورۀ تاکتیکی درنظرگرفته شده اند. اکنون خبرمی رسد که تا قبل از شروع نسل کشی دربهسود، عاجل وزیردفاع امریکا وارد کابل شده است.