-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۸, یکشنبه

خانِ سیاست پیشۀ دُرانی، به آینده نظر دارد

 یادداشت گزارشنامه افغانستان:

 دریک چنین موقع حساس، اشرف غنی دربرابراقدام دولت فرانسه برای نام گذاری یک محله پاریس به نام انوشه یاد - احمد شاه مسعود- به گونۀ رسمی یا غیررسمی، واکنشی نشان نداد. غنی از محافظه کارانِ قایم بالذات است؛ مگربازنده.

 امرالله صالح، زیرفشار شبکه اجتماعی، دو سطری از سر مجبوری و با دل ناخواسته، یادداشتی نگاشت و رد شد. اما میدان را رهبر درانی ها بُرد. حامد کرزی آینده را دیده است. می داند که پشتون وغیرپشتون، هیچ گاه با پدیده ای خارجی و افراطی به نام طالب، زیریک سقف زنده گی نمی کند. جنگ سراسری علیه طالب، امری اجتناب ناپذیراست؛ چه زود، چه دیرهنگام. ستون و محورجنگ برای نجات افغانستان، اردوگاه مقاومت پنجشیر و بسترهای شمال است. کرزی در واقع برای حراست از افغانستان آینده، آغوش اتحاد با احمد مسعود گشوده است.

غنی باخته است. حتی تحویلدهی غنی به دولت آینده متصور است.

یادداشت حامد علمی:
معاون سخنگوی ریاست جمهوری بودم که عصر یک روز از سکرتریت مقام برایم زنگ آمد و گفته شد که رئیس صاحب ترا کار دارد. به دفتر رئیس جمهور در قصر گلخانه رفته و بعد از اینکه سکرتر ایشان اجازه ورود خواست، داخل اتاق کار شان شدم. عالی جناب کرزی بنده را مخاطب قرار داده گفت که حامد جان مواظب باشی تا تلویزیون ملی سخنان آمر صاحب را شهید همیشه به نشر برساند و کلیپ های کوتاه که زیر عنوان "سخن ی سالار" تهیه کرده اند، قطع نشود و به حضرتی صاحب (محترم غلام حسین حضرتی رئیس رادیو تلویزیون ملی) بگو اگر کسی برایت دستور داد تا سخنان آمر صاحب را نشر نکنید مستقیم از خودم هدایت بگیر و همکاران بخش مونیتورنگ را بگو که همیشه متوجه این موضوع باشند."

کرزی ادامه داده گفت "آمر صاحب احمد شاه مسعود، قهرمان ملی ماست. انسان بزرگ بود و بالای همه ما و شما و این وطن بسیار حق دارد." 

این سخنان جناب کرزی را چندین بار به دوستان و حتی نزدیکان آمر صاحب بیان کردم ولی عده ی از آنها به احترام وی نسبت به آمر صاحب شهید شک داشتند. ان شالله امروز با دیدن این عکس سخنانم را تصدیق نمایند.