-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۶, جمعه

اشرف غنی: چرا تا حال زنده یا مردۀ علی پور به دست تان نیامده؟

 جنگ نا برابربه سبک قشون اشغالگرخارجی در بهسود/ سیاست « زمین سوخته» قدم به قدم درحال اجرا شدن است.

منابع در اردوی ملی اطلاع می دهند که تا کنون حدود ده عملیات شبانه و روزانه به هدف شکار علی پور فرمانده نیروهای چریکی - بومی در بهسود با شکست قطعی رو به رو شده است. 

اشرف غنی با عصبانیت
یک بار صبح و یک بار عصر درتماس تلفنی به فرمانده جنگ در بهسود تماس می گیرد که چی کردید، علی پور را زنده گرفتید؟ چرا تا حال زنده یا مردۀ او را به کابل نیاورده اید؟

هم اکنون تشدد و خشونت ناشی از شکست درحال افزایش است و تا این دم روش قوت ها همانند یک نیروی مهاجم بیگانه، به پاکسازی و انهدام هستی ساکنان بهسود مشغول است. سیاست مبتنی بر « زمین سوخته» نظیرآن چه در سال های مقاومت در شمالی به اجرا درآمد؛ قدم به قدم درحال تطبیق شدن است. 

امکان اجرای ضد حمله و چریکی نیروهای علی پور وجود دارد. دولت هیچ شبکه رسانه ای را اجازه ورود به منطقه نمی دهد و همه چیز درفضای بسته و به دور از چشم مطبوعات در جریان است.