-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۴, پنجشنبه

انارشیزم و تالان دروزارت مالیه

حلقات پولساز وابسته به حمدالله محب، فضلی و دیگران مسابقه راه انداخته اند. 

یک منبع موثق می گوید که از یک‌ ماه به این طرف که آقای ارغندیوال از سمتش‌ مستعفی و خالد پاینده معین اداری سابق به صفت سرپرست وزیر مالیه تعیین گردیده است؛ بی کفایتی و خودسری در این وزارت روز افزون بوده و اخیرا معینیت ها مقام رهبری وزارت را آشکارا نادیده می گیرند.

منبع اضافه می کند که سرپرست وزیر جدید به اداره های زیر دستش نفوذ ندارد و به مشکلات وزارت رسیده گی کرده نمی تواند. از طرف دیگر، اکثر معین های جدیدالتقرر از طرف اداره امور معرفی شده اند و حمایت آقای فضلی را با خود دارند که جمع این عوامل سبب شده معین ها نسبت به وزیر بی اعتناء باشند.

چند روز قبل، مجیب الرحمن شیرزاد معین عواید و‌ گمرکات وزارت مالیه "قطعه خاص" را به جای مفرزه خود گمرکات توظیف کرد، تا مدیریت های مراقبت سیار را زیر نظر خود داشته باشد. در راس قطعات خاص خوشحال سعادت قرار دارد که دوست معین عواید می باشد. هدف معین عواید از این کار بلند بردن سهمیه اش از پول محصولی اموال تجارتی خوانده شده که از بنادر سرحدی وارد پایتخت می شود.

معین عواید مقام رهبری را در جریان این موضوع قرار نداده و سرپرست وزیر از موضوع کمترین اطلاعی ندارد.

همچنان معین عواید شخصا برنامه دارد از بی کفایتی وزیر استفاده کرده، با زیر سوال بردن و در نتیجه عزل وی خود را به مقام وزارت بالا بکشد. به این منظور، می خواهد اکثر افراد غیر پشتون را از ادارت مربوط به بهانه های مختلف از جمله دست داشتن در فساد، تخلف، تقاعد، توازن تشکیلاتی... حذف و زمینه بدنامی و عزل احتمالی سرپرست وزیر را مهیا کند.

همینطور تمامی معینان جدیدالتقرر وزارت‌ مالیه با رئیسان  معرفی شده از سوی کمیسیون اصلاحات اداری ارتباط خوب ندارند و در موقع ضرورت با ماموران‌ پایین رتبه سابق تماس می‌گیرند، بی آنکه مقام رهبری از موضوع آگاهی داشته باشد و یا تصمیمی در این مورد بگیرد.

معلوم نیست جریان این بی کفایتی وزیر و رفتارهای مستقلانه معینیت ها تا چه وقت ادامه خواهد یافت و چه نتایج دیگری برای وزارت مالیه خواهد داشت.