-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱, یکشنبه

نیاز فوری هزاره، تفنگ است نه تظاهرات

سنگ بنای این خطۀ بی صاحب، برمحکومیت و فارمول «انسان گرگ انسان است»  بنا نهاده شده است.

شماری ازفعالان و روشنفکران هزاره موعظه می کنند که برای جلوگیری از یک فاجعه جنگی دربهسود، مهم ترین راه تحت فشار قرار دادن حکومت غنی، برگزاری تظاهرات در سراسر مناطق هزارجات و نیز کشورهای خارجی است. 

به نظر می رسد که جماعت هزاره، از کنش های مدنی هنوز خسته نشده و طمع خام دارد. تجربۀ همایش های یک صدهزار نفری جنش روشنایی درکابل را که سهل و سریع وبا استخدام دونفر انتحاری کرایه شده به خون آغشته کردند؛ پیش از موعد از یاد برده اند. 

اکنون رسالت چند فوریتی هزاره درهرموقعیتی که هست، برداشتن تفنگ و ورزیده سازی انگیزه برای دفاع از خویش است. وقتی مأموریت تفنگ، با دقت، یک پارچه گی و مدیریت سنجیده به سر برسد، نوبت به کنش مدنی و دپلوماسی خود به خود فرامی رسد. هزاره ها، با این همه آسیب پذیری های چند وجهی، ازهمراهی با تفنگ – تفنگی که حتماً سینه خالی کند- تحاشی جسته اند. بارها ازین اشتباه تاوان داده اند وسخت تاوان داده اند؛ و اینک کفارۀ بهسود پیش چشم شان اتفاق می افتد. آقایان، اگرعدالت، با تفنگ و زورمصادره قابل مصادره است، با تفنگ و زورمضاعف، اعاده شدنی است. هیچ راه میانی وجود ندارد.

خطرناک ترین هزاره، هزاره ای است که یک پایش به ارگ ومأموریت، وپای دیگرش اکت و ادای پلورالیستی درمواجهه با خلق هزاره است. هرجا که هستید، به یک کمپاین سراسری برای خریداری اسلحه با هم گفت وگو کنید؛ برنامه بریزید که وقت تنگ است. ورد خوانی ومدارا به شیوۀ میریزدان خان بهسودی در ۱۸۸ سال پیش را مکرر نکنید؛ که سرنوشت میربرشما مکرر خواهد شد. درمیدان جنگ، پایه قدرت خویش برای بقا و عدالت را استوارکنید؛ آنگاه همه جهت ها به ملاقات شما خواهند آمد. سنگ بنای این خطۀ بی صاحب، برمحکومیت و فارمول «انسان گرگ انسان است»  بنا نهاده شده است.