-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۱, چهارشنبه

علی پور درساحه نیست؛ قوای دولتی مردم را زیر فشار گرفته اند


گزارش هایی وجود دارد که قشون ویژۀ نظامی دربهسود به خانه های مردم تعرض کرده و به بدرفتاری با مردم ادامه می دهند. این درحالی است که دراثر تلاش های شبانه و روزانه از خانه های اهالی بهسود، حتی یک میل تفنگچه و یا عناصر جرمی هم به دست نیامده است. ظاهراً قوای امنیتی در کشف و رد گیری فرمانده علیپور کدام دست آوردی نداشته و علی پور بنا به گزارش، پیشاپیش از بهسود خارج شده است. اهالی منطقه نسبت به علی پوراخلاص وهمدردی دارند. علی پور 12 سال است که از زنده گی آنان دربرابر کوچی های حکومتی و غیرحکومتی دفاع کرده است. بنا برین می توان گفت که علی پور دربهسود ریشه دارد؛ مردم خود از زنده گی او حفاظت می کنند و دولت کدام ضرری به او وارد کرده نمی تواند.

نارضایتی از رفتارپلان شدۀ نیروهای امنیتی دربهسود دربرابر مردم، ممکن است تبعات غافلگیرانۀ داشته باشد. بهسود مجبور خواهد شد که سر به کوه صحرا بزند؛ اسلحه بردارد و برای دفاع از خود، به نیروهای امنیتی حمله ور شود. تا کنون ده ها خانه، تأسیسات درمانی و آموزشی به وسیله نیروهای گسیل شده از کابل در بهسود سوخته و یا با خاک یکسان شده اند.