-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۵, یکشنبه

درجنگ با زمان، همه مغلوبه ایم

 جاودان یاد رهنورد زریاب/ برگ 131-132، رُمان چارگِرد قلا گشتم!

اصلاً زنده گی چی است؟ یک رؤیا... مجموعه یی از رؤیا ها! و زمان، این هیولای شکست ناپذیر، این رؤیا ها را می خورد؛ می بلعد. از این رؤیا ها، تنها خاطره هایی برجا می مانند. 

چی کسی گفته است که خواب جهان را سه یهود برهم زدند؛ یعنی مارکس، فروید واینشتاین؟ چی کسی این را گفته است؟ نمی دانم، فراموش کرده ام... نمی دانم، خواب جهان... خواب جهان!

آه، اینشتاین... اینشتاین، تو چیزهای بسیاری دربارۀ زمان نوشتی. تو زمان را بیش تر از همه، بیشتر از همۀ حکیمان جهان شناختی؛ اما نتوانستی چاره یی بسازی که این هیولای ترسناک مهار شود؛ شکست پذیر شود. آه، اینشتاین ... اینشتاین، نظریه های تو، یافته های تو، چی سودی دارند؟ هیولای زمان – هم چنان – همه چیز و همه کس را می بلعد وفرومی برد.