-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۱, شنبه

فکر نمی کنم که فاشیستان بگذارند این کشور کشور شود

پرتونادری

 نمی‌دانم چرا بسیاری از انسان‌های گویا انقلابی، عاشق سینه چاک هویت خود، شهامت آن را ندارند که وقتی سخن.رانی توهین آمیز یک فاشیست  را نسبت به اقوام  افغانستان ، می‌یابند ،در صفحهء خود نشر نمی کنند، بلکه آن را به گونهء کلیپ به دیگران می فرستند.

از چنین افرادی بدم می آید. هیاهوگران ترسو هستند.

من فاشیستان پشتوان را دوست دارم، برای آن که در فاشیزم خود صادق هستند، فاشیزم خود را "بربند"  آشکارا می سازند.آن‌ها صادقانه عاشق فاشیزم خود اند و دیگران را تا آن اندازه  دوست دارند که روی خط سیاه فاشیزم آنان حرکت کنند!

 به هر حال، گاهی که سخن‌رانی یک فاشیست پشتون نشر می شود، من منتظرم واکنش گویا روشنفکران پشتونم که چه می‌گویند، اما از سنگ صدا می آید و از آنان نه!

این سکوت به این مفهوم است که همه گان یک سخن دارند و آن این که به نام افغانستان همه تاریخ و فرهنگ اقوام  افغانستان را به نام فاشیزم قومی خود مصادره کنند.

به همه فاشیستان می گویم: به یاد داشته باشید که با فاشییزم نه ملت ساخته می شود و نه هم کشور.

زیاد گزافه می گویید؛ خوب، بیایید، نان فرهنگ و تاریخ خود را روی نان فرهنگ و تاریخ دیگران بگذار ، بعد از هر جایی که میخورید، بخورید!

وضعیت را که می بینم ، فکر نمی کنم که فاشیستان بگذارند  که این کشور کشور شود، فاشیزم کور ماری است که در یک خیز هم خود را می‌کشد و هم دیگران را!