-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۳۰, دوشنبه

زن بیوۀ لندن نشین زیر چترجمهوری مشغول چی کاری است؟به گزارش رسیده از کابل، وزیرخارجه – حنیف اتمر- به این نظر است که عمر حکومت غنی رو به پایان است.درگزارش واصل شده، به نقل از حنیف اتمر درمحضر شماری از مصاحبان انتخاباتی ایشان آمده است که حمدالله محب به وسیله خانم برادرش، برادرش حاجی محب الله و برادر زاده اش، به فروش مناصب، پست های درآمدزا، از مقام ولایت و وزارت تا پست های میانه، اقدام می  کند. دربدل مقرری ها، صدها هزار دالر تا و بالا می شود.

خانم برادر حمدالله محب، یک زن بیوۀ لندن نشین است که به کابل فراخوانده شده و مهم ترین بزنس پول آور در تاریخ جمهوری چهار نفره را مدیریت می کند. حمدالله او را « مادر» خطاب می کند.

حاجی محب الله  و سرور احمدزی معاون شورای امنیت ملی در یک گروپ هستند. حاجی محب سرگرم مارکیتنگ برای کرسی های دولتی است و اکثر اوقات در دفتر سروراحمدزی در شش درک دیده میشود واز انجا کارهای مردم را جور میکنند. مشتریان و متقاضیان خریداری کرسی های دولتی را به مهمان خانه شورای امنیت می برد. 

درگزارش از اتمر نقل شده است که حمدالله محب در بدل پیشنهاد و گرفتن منظوری مقرری حیات الله حیات وزیرداخله، والی جدید قندهار، عمر شیرزاد که یک دوسیه اختلاس شش میلیون دالر در سارنوالی به نامش ثبت است؛ از اقبال سعید والی کنر، زمریالی احدی والی نیمروز، عبدالستار میرزکوال والی کندز، ولی جان سرحدی قوماندان امنیه هلمند، مخلص قوماندان امنیه غور، جمعه گل همت قوماندان امنیه ننگرهار و خیلی های دیگر، پول های کلانی گرفته است.

جالب این است که  جنرال جمعه گل همت را در مقابل پول اول والی بادغیس تعیین کرد؛، وقتی خیزش مردم معترض بادغیس موجب شد که  طیاره حامل والی درفرودگاه آن ولایت نشست کرده نتوانست، همان روز او را قوماندان امنیه کابل مقرر کرده بود. وقتی در کابل هم ناکام شد وامنیت کابل از پیشش شارید؛ او را به ننگرهار تبدیل کرد. 

حیات الله حیات وزیر داخله آدم نیمه باسواد است؛  و دوسیه چندین صد میلیونی اختلاش وی درسارنوالی محفوظ مانده، اما در بهترین بست مقرر شد. آقای اتمر گفته است که اگر گروپ فضلی و حمدالله محب متوقف نشوند، حکومت هیچ نیازی به دشمن ندارد. یقین کامل دارم که عمر حکومت غنی به زودی تمام می شود. 

درپانگاشت گزارش گفته شده که سرور احمد زی شخصی مشکوک، از خارج آورده شده و معلوم نیست از پاکستان است یا از افغانستان. مگریکی از تاجداران شیوع تعصب قومی درجمهوری چهارنفره به حساب می رود.