-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۲, یکشنبه

غنی وامرالله دست به اقدامات خطرناک خواهند زد

 جمهوری سه نفره درکابل تا برگزاری نشست استانبول ممکن است به هر اقدام خطرناک از جمله راه اندازی جنگ های پرکشتار درشهرها، ترور رهبران سیاسی و قومی و منفجر کردن باشگاه های دپلوماتیک دست بزند. درهرات، تحرکات جنگی غیرعادی دامن زده شده و درگیری داخلی درپنجشیر هم در دستور کار است. 

بن بستی که در بهسود به وجود آمده، لاف و گزاف یاسین ضیاء را زیرسوال برده و شماری از قوادان دیگر را که پیوسته از سرکوب و کشتن بهسودی ها دم می زدند؛ خجل به نظر می رسند.