-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۱, شنبه

درپسِ این گفته ها، توفانی از وارخطایی هورا می کشد!

شاه پور حسین زوی اعصاب خود را از دست داده
سردارمحمد رحمن اوغلی


 میگویند این چهره عضو پارلمان افغانستان است و یکی از پالیسی سازان جمهوریت.

ترجمه قسمتی از خزعبلات و شطحیات یکی از پالیسی سازان جمهوریت :

"این خاک از افغان است، همه از افغان است. اگر تاجیک هم است بعداً آمده ، اگر اوزبیک هم است بعداً آمده ، اگر هزاره هم است بعدا آمده و ما برای شان پناه داده ایم.

تاجیک هم برادر ماست ، از خود حساب کرده ایم .این خاک از پشتون است نه از هزاره نه از تاجیک .تاجیک آمده است و ما پناه داده ایم..... "

آمده گی ها و پناهنده گان خوش آمدید، مگر وقت رفتن نیست ؟

همین است واقعیت افغانستان و اگر کسی غیر ازین میگوید دروغ میگوید و فریب میدهد. سیاست عمل ارگ همین است و اگر باور ندارید به گوسفند بودن ادامه دهید.

تشکر از وکیل صاحب که سیاست حاکم در افغانستان را برشمرده اند.