-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۹, یکشنبه

خاله لیلی چی گناه داشت؟


نوشته‌‌ی محمدعثمان نجیب

ویران‌گری های بی پایان هند و پاکستان در افغانستان به موافقت مستقیم کرزی و غنیبخش سوم

سازمان های جاسوسی آفت بی پایانی برای کشور ما

راجا گوپتا عامل و کلیدی برای حل معمای سقوط کابل بانک:

خلاصه‌ی بخش دوم:

نتیجه‌ی تباه کننده‌ی اعتماد سازی شخصی کرزی با هند:

پاکستان که آن زمان مار زخمی شده بود در پی انتقام از هند افتاد، زمام داران بی فرهنگ ‌و خیانت کار ما فکر می کنند تاریخ روی‌داد ها را فراموش می‌کند، پاکستان لعنتی سه سال در تاریخ ۱۷تیر ۱۳۸۷ پس از آن اقدام کوچک هند با حمله‌ی انتحاری ۵۶ تن هم‌وطنان ما را شهید و ۲ دیپلمات هند را کشته و ۱۴۰ هم‌وطن ما ر زخمی ساخت و ویرانی های زیادی به جا گذاشت که در هشت سال پیش از آن سابقه نه داشت هر چند یک ماه پس از مسدود شدن نماینده‌گی نشنال بانک، حملاتی را به منافع هند در ننگرهار وارد کرده بود و اما حملات سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بر سفارت هند بسیار کشنده ‌و ویران‌گر بودند.‌

شروع بخش سوم

سقوط کابل سیاستِ پشتونیزم جدید

کرزی طراحِ مُحیل و باز ی‌گرِ دو سویه و هدفِ معین:

هدف نظامِ تحت مدیریت کرزی علاوه از تداومِ عصر عبدالرحمانی تا دادودخانی بوده که در غیبت خِرَد گرایی نخبه های تاجیکان و به کمک خود شان ریشه تنید و تا آن جا که بنیاد برانداز ترین اقدامات را علیه منافع آنان در تمام عرصه ها به منصه‌ی اجراء گذاشتند.

برای نخبه های پشتون مهم نیست که از کدام منظر به منافع تاجیکان و سایر اقوام ضربه می زنند، برای آنان وارد کردنِ ضربه مهم است. به این ترتیب دورنما سنج های فکری پشتون مدام سعی دارند تا کوبنده‌گی های شان بیش‌تر توسط عُمالِ خود‌ِ اقوام وارد شود.

کرزی را که دست بوسان شان او را آدمِ خوب و مهربان می دانند، مهره‌ و عامل اصلی تشنج‌ زایی های دونیم دهه‌ی پسین کشور است.

او در بخش تقویت عزیزی بانک از هیچ عملی برای شکسته شدن‌ِ سدِ کابل بانک دریغ نه کرد‌ ‌و مؤفق هم شد.‌ عزیزی بانک در ظاهر امر تنها مربوط یک نفر است و با پژوهش اندرونی آن می‌یابید که گرداننده های اصلی کی ها اند.

کرزی به مشوره‌ی مشاوران زُبده و‌ خاموشِ خود هم در داخل و هم در خارج از کشور زمینه‌ی زمین‌گیر شدنِ عمدِی کابل بانک را مساعد ساخت تا آن که به زمین‌اش زد و جز رسوایی به تاجیک تبار هایی مانند حصینِ فهیم ‌و فروزی ‌و هردم شهیدی مانند مرحوم فرنود بار نیاورد.

کرزی هم با پاکستان و هم با هند قمار مشترکی به تباهی بخشی از مردم کشور زد و‌ اجازه داد تا حملات کشنده‌ی استخباراتی هند و پاکستان علیه یک دیگر شان در داخلِ افغانستان و‌ در مقابل چشمِ کرزی شهید و زخمی شوند.

خاله لیلی چی گناه داشت؟

در پی همین توافقات پرداختِ بدیلِ پشت پرده‌ی کرزی با سازمان های جاسوسی هند، پاکستان و ایران بود که هزینه‌ی مرگ‌ ‌و خون و شهادت را ملت ما و‌ ویرانی ها را کشور ما پرداخت.

در حمله‌ی پاکستان به سفارت هند که کرزی قطعاً خبر و موافق بود، ده ها تن طفل، و زن و مرد و‌ پیر و‌ جوان شهید شدند.

هم‌کاران عزیز من روایت کردند که خاله لیلی با دو نوه اش در حمله به سفارت هندوستان شهید شده است، در حالی که مرحومه برای گرفتن تذکره‌ در قطارِ مراجعین وزارت داخله صف بسته بوده.

خاله لیلی یکی از اجیرانِ صفا کارِ دفتر ما بودند که من در زمان تصدی ریاست نشرات نظامی ایشان را استخدام کرده بودم، پیر زنی که مناعت و غیرت او را نه کرزی داشت و‌ دارد و‌ غنی. حالا یک نفر بگوید که آقای کرزی نامی از لیلی با دو نوه اش را در فهرست شهدا خوانده و اگر وجدان داشته به بازمانده های خاله لیلی چی کرده؟ هیچ چون وجدان نه داشته.

نتیجه‌ی همان معاملات بگیر و‌ بتی بود که کابل بانک سقوط کرد.

تاجیک های مزدور صفت:

نَوَد‌ در صد آنانی که خود شان را نماینده ها و یا سران تاجیک تبار ها معرفی می‌کنند، باد آورده های تقدیر و قدرت اند، ورنه در موازنه‌ی معادلات سیاسی و فکری برابر یک جوانٍ امروز ارزش نه دارند.

حصینِ فهیم برادر مارشال فقید، ضابطِ اَمرِ محمود کرزی در کابل بانک و خلیل فروزی دستمال دست پاک کنِ محمود کرزی در کابل بانک و بی خبر از همه امور عقلانی زنده‌گی بودند.

سقوط کابل بانک فقط به دست هند صورت گرفته است.

رهبران خارج مزدو‌ر ‌و داخل مقهورِ قبیله برای به دست آوردن هدفِ ناکام و‌ بد‌نام سازی اقتصادی تاجیک تبار ها و سقوط رده های اعتباری آن در لایه های اجتماع از هیچ دسیسه کاریی دریغ نه کردند و نتیجه‌ی بُرد به نفع کرزی ‌و تباهی وجهه‌ی اقتصادی تاجیکان و‌ هزاره بود که گرگان رهبر نمای آنان مانند امروز دانش ‌و صالح و عطا خلیلی و محقق و قانونی در خدمت دربار بودند.

در تمام آن دوران دستگاه استخبارات و پلیس هند راجا گوپتا یا گوپتال را حمایت می‌کرد و در داخل کشور کرزی و برادران اش و به دستور او همه ارگان ها بر تضعیف کابل بانک دست به هم داده بودند.

بیش‌ترین شرکت های تجارتی تاجیک تباران در اثر بی تفا‌وتی خلیل فروزی عمداً و شمرده شمرده دچار ورشکسته‌گی شدند و حتا استخبارات پولی بانک مرکزی هم خمی به ابرو نیاورد با آن که همه در جریان بودند.

پلیس هند هم‌نوا با راجاگوپتال:

متأسفانه من یکی از قربانیان باند های مافیای اقتصادی بودم که آمریکایی ها در رأس آن قرارد داشتند و راجا گوپتا از هند که حالات را می دانست مانع نه شد، داستان درازی دارد و روایت آن به یک فرصت معین باشد.

من که به اساس اطلاع کابل بانک از حیف ‌و میل و‌ سرقت رفتن پول خودم و شرکای تجاری توسط بانک های معتبر جهانی آگاه شدم، بلادرنگ داخل اقدامات محافظتی و رد یابی گردیدم. در جریان معلومات ها و بحث هایی که من با مسئولان محترم رده های پایانی کابل بانک داشتم و بعد ها با آقای فروتن تماس گرفتم ایشان و آقای راجا دلیل چنان جنجال پیش آمده به حساب بانکی من را نه بود تجربه‌ی کارمندان عنوان کردند که برای من مضحکه‌یی بیش نه بود.

آقای ‌فروتن و‌ چندین تن از مسئولان رده های سوم و‌ چهارم کابل بانک به شمول مرحوم فرنود قربانیان پلان کرزی در سقوط کابل بانک بودند که در غیبت خِردِ خلیل فروزی به آنان روا داشته شد و فاتح میدان کرزی ها و عزیزی بانک و غضنفر بانک به مدیریت ویران‌گری راجا گوپتا بودند که توانست کابل بانک را به سینه بنشاند.

من‌ تا جایی در کشفِ جریان سرقت پول های خود پیش رفتم که دانستم پلیس هند، دولت هند ‌و استخبارات هند همه در دست آقای راجا است.

من با تمام توان و ترفند های مسلکی که می دانستم، دو تن از سارقان را ردیابی کرده و باالاخره قناعت شان دادم تا به هند بیایند،‌ جریان آمدن شان را گام به گام تعقیب می کردم تا آن که آنان در هتلی جا به جا شدند من آدرس هتل هند و‌ کاپی ویزه های آنان را آقای راجا که آن زمان خود شان در هند بودند فرستادم، تا در دست‌گیری آنان کمک کنند، راستش رفتن تنهایی من به هتل نزد آن دزدانِ حرفه‌وی خطر حیاتی داشت که‌ پیوسته و‌ مسرانه از من می خواستند تا نزد شان بروم.

چندین ایمیل و‌ تلفن بین من و آقای راجا رد و بدل شد، وقتی آقای راجا همه آدرس ها را از نزد من گرفتند به جای کمک به من دزدان را برائت دادند که گویا آنان در هند جرمی را مرتکب نه شده اند و به من گفتند که دوست پلیس شان معذرت خواسته است، گفتم موضوع بین المللی است دوست شخصی شما را به آن چه کار؟. اما نه دانسته بودم که خود آقای راجا بخشی از آن دسیسه اند، خوب است که من را در کمین گیر نیانداخت.

سقوط هوا پیمای کابل‌ بانک عمدی و به دستور ارگ بود:

آگاهان استخبارات پولی و اقتصادی می دانند که مافیا های اقتصادی هر امکانی را برای زمین‌گیر ساختنِ رقیب های شان مدنظر دارند و شراکت و دوستی و تلفات جانی مردم برای آنان ارزشی نه دارد.

هیچ ارگانی نه خواست علت و ارتباط سقوط هوا پیما ‌و به دنبالِ. آن غرق شدن یک باره‌ی کشتی کابل بانک و سر کشیدن یک باره‌ی عزیزی بانک از عمق و‌ قعرِ سقوط به اوج ترقی را جست‌و‌جو کند. همه را مصروف فروعات ساختند تا کسی به اصل قضیه پی نه برد.

من چلنج می دهم بت ضمانت مصئونیت حیات من قضیه‌ی کابل بانک را به من بسپارند تا مثل آب زلال نتیجه را در گیلاسی به دست شان بدهم.

سقوط هوا پیما حتا اگر به دلایل اشکالات فنی بوده باشد و‌ یا تصدیق گردیده باشد، محلِ انجام دسیسه مبدأ پرواز بوده و یا نتیجه‌ی ساخته‌‌گی بررسی ها.

من چرا؟ چنان اطمینان دارم:

از جمع همه متضرران‌ٍ اعمال هند و راجای هندی و کرزی هندی و‌ پاکستانی و‌ایرانی و آمریکایی تنها من بودم که آرام نه نشستم و تمام اروپا و‌ آسیا را درنوردیدم و سپاس می‌کنم از وزارت محترم امور خارجه و اداره‌ی محترم سرمایه گذاری ها و همه سفارت های افغانستان مقیم کشور هایی که سارقان و بانک های بین‌المللی هم‌کار در آن ها قرار داشتند و کارداران محترم سفارت های ما به دستور وزارت محترم خارجه به رد یابی موضوع پرداختند. من به دلایلی که ‌دربخش های بعدی می خوانید، جهان را عملاً در دست مافیا دیدم و یافتم که به ثبوت برای تان شرح خواهم داد.

سویس کشور و جای‌گاه امن برای خلاف کاران

ادامه دارد....