-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۰, جمعه

نباید «اشتباه بن» را تکرار کرد!


 «توزیع قدرت» باید بر بنیاد «ساختار» صورت گیرد (نه بر بنیاد «قوم»):

پروفیسور خالق لعلزاد

  توزیع افقی قدرت – یعنی استقلال و توازن هر سه قوه (نه اینکه مانند  حالا، زیر فرمان یک شخص باشند)؛ 

 توزیع عمودی قدرت – یعنی انتخابی بودن والیان و ولسوالان (خودگردانی). 

 تمام «مقام» ها باید «انتخابی و پاسخگو» باشند!

 واحد اساسی جامعه باید «شهروند» (افراد مساوی الحقوق کشور) باشد، نه قوم، قبیله، زبان، مذهب وغیره (یعنی نبود هر گونه امتیاز/تبعیض بر هر بنیادی)!

 اما اگر «توزیع قدرت» باز هم زیر نام «مشارکت قومی» یا «سهم اقوام» وغیره صورت گیرد؛ همان «بنیاد غلط» و «دور باطل» «بن» پس از ۲۰ سال، مصرف بلیون ها دالر و صدها هزار کشته و زخمی دوباره تکرار می شود!