-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۸, چهارشنبه

درحریق اندرونِ خویش دست وپا می زنند؛ چه وزیر باشند، چه در دانشگاه نبراسکا و...

 با این ذهنیت کانکریتی توقع هم دارند که سوله راشی!

چه کسی حاضر است بیش ازین درگرو صاحبان این ذهنیت زنده گی کند؟