-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

طالب وغنی، دو تیغۀ یک قیچی اند

غنی که جمهوریت را خراب کرد، حاکمیت را نیز به طالبان خواهد سپرد.

حبیب الرحمان پدرام نمایندۀ هرات درمجلس نماینده گان درپاسخ به سخنان یک نمایندۀ دیگر گفت:

آنچه گفتی درست وحسابی گفتی. اما برادر! این حرف آخری شما تمام سیره وسنت دلاوران ساده دل است که کار سیاست را بدین جا کشانده است. یعنی از غنی خواستن برای « ایجاد وحدت بر جمهوریت» اشتباه است. گفته اند که : ترحم بر پلنگ تيز دندان،+ ستمكاري بود بر گوسفندان. اشرف غنی وهر حکومت قومی؛  حکومت شر وفساد خواهد بود. این تجربۀ بیش از سه صد سال است. باید این بار دیگرگونه اندیشید. تمام جهان درین عصر ودرین زمانه؛ با هرچه امکان داشتند؛ آوردند؛ آمدند تا اینجا؛  به زندگی مردم سروسامان بدهند؛ نشد که نشد. این که می گویند جمهوری غنی بهتر از طالبان است، درست نیست؛ هردو ، دو تیغۀ قیچی است. برای آبادی، آزادی ، زندگی وسرنوشت ملیت ها، یادتان باشد همین غنی که جمهوریت را خراب کرد؛ آخر هم ( حاکمیت را) به طالبان خواهند سپرد.