-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

سیاست، دیوانه گی نیست

 به نتایج سیاست های افغانستان، شروع از سردارداوود خان تا اشرف غنی نگاهی بیاندازید؛ تصویر روشنی حاصل می دارید.

نوشته استاد مسعودرقابت پاكستان و افغانستان درست از سال ١٣٣٠ هجري خورشيدي ، آن زمانيكه سردارمحمد داود قدرت را تجربه مي كرد و حرف او حرف اول دربار سلطنتي افغانستان بود،  آغاز شد 

بدستور او "ترانه دا پشتونستان زمونژ " آماده شده و راديو افغانستان برنامه خاص را در اين مورد داشت 

سران  بلوچ و پشتون كابل را مركز مبارزات خود مي دانستند پاچا خان( خان عبدالغفار خان) كابل مي آمد و در  نزديك دارالا مان منزل قسنگي داشت، همه چپي هاي كشور بديدار او مي  شتافتند.

روابط تيره كابل و پاكستان ،  و تقويه جنبش پشتون ها چون خدايي خدمتگار پاكستاني ها را به موقف دفاعي واداشته بود، كابل حمله مي كرد.

جاده پشتونستان  پرچم پشتونستان در پيشاپيش فواره إي مقابل وزارت ماليه و رستورانت خيبر، روزهاي معين شاهد جشن ها و تجليل ها ي پشتونستان بود.

در زمان رياست جمهوري محمد داود خان اين امر اوج گرفت ولي در اواخر اين زمان در سال ١٣٥٦ بعد از امضا موافقت نامه لاهور روابط بهبود حاصل كرد، دولفقارعلي بوتو در اين مورد كوشش زياد كرد، و داود خان نيز از ساخت بند كنر دست كشيد و اين يك پيام حسن نيت تلقي گرديد.

در افغانستان إنقلاب هفت ثور كه تعداد آنرا حادثه ثور گفتند بوقوع پيوست، در پاكستان ضياالحق كودتا كرد و بوتو را با وجود خواست بسياري از روساي جمهوري كشور ها بدار كشيد؛ نورمحمد تره كي رييس شوراي انقلابي افغانستان از جنرال ضياالحق در هنگام بازديد جنرال از كابل ، تقاضاي اعدام نكردن بوتو را پيشكش كرد.

جنرال ضيا از جانب سران دولت افغانستان به سردي استقبال شد و عقده ها را براي جنرال زاد كه بعد ها اين جنرال عقده گشايي فراوان انجام داد

بعد از اين مرحله پاكستان وارد مرحله برعكس از قبل گرديد، اين پاكستان بود كه يورش مي آورد و افغانستان در مقام دفاع قرار گرفت.

و دست پاكستان بصورت مستقيم و يا غير مستقيم در تبديل رهبري افغانستان مطابق خواست پاكستان دخيل شد.

مي شماريم:

حادثه هاي كه براي جانب پاكستاني زمينه برد  را در بازي بوجود مي آورد:

١- حفيظ الله امين  نورمحمد تره كي را از ميان برداشت

وبه  صورت هولناك به قتل رساند

٢- حفيظ الله امين  لومري وزير و منشي عمومي كميته مركزي حزب، توسط شوروي ها  در قصر تاج بيك تيرباران گرديد

٣- كارمل توسط داكتر نجيب الله تقاعد افتخاري داده شد

پاكستان وارد ميدان ما مي شود. 

حالا پاكستان گام خود را مستقيما مي گذارد

٤- كودتا وزير دفاع جناب جنرال   تني عليه داكتر نجيب الله و فرار ايشان به پاكستان

٥-  واگذاري قدرت به دولت مجاهدين  برهبري حضرت صبغت مجددي كه در پاكستان بوجود آمد و كاملا رنگ و بوي پاكستاني داشت.

٦- آغاز جنگ داخلي ميان حزب وحدت و اتحاد استاد سياف كه دست پاكستان و عدم تعقل داخلي ها بود 

٧- وارد شدن استاد رباني بعد از سه ماه قدرت مجددي صاحب از پاكستان 

٨- اختلافات  ميان پاكستان و دولت استاد رباني بخصوص فرمانده احمدشاه مسعود، و يورش احزاب به كابل و آغاز جنگ تمام اعيار 

٩- دعوت مارشال دوستم به اسلام آباد و دعوت  بينظير بوتو صدراعظم پاكستان به همكاري با پاكستان.

١٠- آغاز جنگ خونين ميان حزب اسلامي و دولت اسلامي( دست پاكستان در عقب جنگ است)

١١- آغاز جنگ ميان نيروهاي جنرال دوستم و دولت ( دست پاكستان)

١٢- ايجاد طالبان از جانب وزارت داخله پاكستان و جنگ هاي شديد عليه دولت  اسلامي( دست پاكستان)

١٣- تسخير كابل توسط طالبان ( دست پاكستان)و عقب نشيني دولت به مزار شريف مركز جنرال دوستم و استقبال گرم جنرال از ايشان.

١٤-  جا دادن القاعده در صفوف طالبان و ايجاد لشكر چندين مليتي از طالبان، عرب چچين، تاجيك،ازبك، اويغور و بنگاله ديش.( دست پاكستان)

١٥- واقعه ١١ سپتامر اسامه بن لادن مسكونه پاكستان.

١٦- جا خالي كردن طالبان از قدرت و خموشي چند سال و منتظر فرصت ( دست پاكستان)

١٧- خيزش طالبان و زنده سازي دوباره آنان(دست پاكستان)

١٨- مطرح كردن طالبان مانند  يك نيروي سياسي در سطح منطقه و بعدا جهان( دست پاكستان)

١٩- جابجايي سازي مهره هاي پاكستاني در درون دولت افغانستان در پست هاي كليدي  ( دست پاكستان)

٢٠- آوردن دولت افغانستان و دموكراسي را در لب پرتگاه( دست پاكستان)

وحالا به يك سنجش ساده مي توانيم حساب كنيم كه:

٤١ سال( از ١٣٣٠-١٣٧١) بازي بدست افغانستان بود

٢٩ سال( از سال ١٣٧١- ١٤٠٠) بازي بدست پاكستاني ها است

نتيجه رقابت:

افغانستان: همه را از دست داد

اردوي ٢٥٠٠٠٠ نفري

٤٥٦ طياره جنگي

پوهنتون ها و دانشگاه هاي استندرد 

دولت قوي داراي سيستم هاي قوي  اداري و منجمنت 

وحدت ملي 

تقسيم كشور به ستون هاي پنجم

داشتن بيش از ٦ مليون مهاجر

داشتن ٣.٥ مليون معتاد

سيستم زراعتي

توليدات صنعتي

روشنفكران با مهارت و متخصص

آزادي هاي مدني

رقم خوردن بيسوادان در قدرت

پاكستان:

تبديل شدن قدرت اتومي

تبديل أقتصاد به أقتصاد خودكفارشد نفوس به ٢١٠ مليون

در آوردن مناطق قبايلي تحت قانون فدرالي

داشتن  عضويت جي ٢٠ يعني بيست كشور صنعتي و تاثير گذار جهان كه جهان را بين خود تقسيم مي نمايند.

دارند كه بهترين بنادر منطقه

دارنده تكنالوژي مغلق و نيروي برق اتومي.

بلند ترين سطح تحصيلي و بخصوص طب

خوبترين متخصص بخصوص در عرصه مالي

يكي از توليد كننده هاي خوب ماشيني

يك كشور صادر كننده كالا هاي صنعتي و زراعتي

حالا نوبت من و شما آمده است كه پاكستاني ها را بيطرفانه تقدير كنيد 

ولي كسان را بايد نفرين كرد كه افغانستان را از ريشه نسبت بي عقلي و نداشتن ارزش هاي ملي خشكانيد 

نفرين و هزاران نفرين

عشق آباد

سه شنبه

١٧ حمل ١٤٠٠

ساعت ١:٠

از رخنامه استاد مسعود