-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۶, پنجشنبه

اشرف غنی را مثل بشاراسد حفظ می کنند!

ریزش دردستگاه حکومت چهارنفره کلید خواهد خورد.

تجربه سقوط دولت دکترنجیب نشان داد که در آستانۀ عفونت اعتماد دریک دستگاه، معامله و تجزیه و خنجر زنی از عقب امری متداول می شود. عنقریب درحکومت چهارنفره، ریزش آغاز شدنی است. دو پاسپورته ها دست به فرار می زنند؛ افراطی ترین های شان، راه را برای تحویلدهی بسترهای حیاتی به طالبان هموارمی کنند. 

گروه های کوچکی که بیست سال تمام از شنیدن اصطلاح « مقاومت ملی» کراهت آمیز لب های خود را می چیدند؛ از آن نفرت کرده و حاضر به شنیدنش نبودند؛ همین واژه خود به خود ورد زبان شان می شود. امریکا و ناتو به گمان قوی سلاح های سنگین و سبک خود را به اردوی پاکستان تحویل می دهند تا به مرور دراختیار طالبان در جنگ های آینده قرار داده شود.

جمهوری که حتی مردم را برسر لوحه های خیابان ها به جان هم انداخت، زبان رسمی کشور را زبان خارجی گفت؛ برای یک تبار زیرمجموعه های جداگانه و دروغینی اختراع کرد؛ تانک را از روی اجساد جوانان معترض علیه طالب گذراند؛ گوش خود را برخبرلوح یادبود از سردارمقاومت ملی کر ساخت؛ امروز خودش را به دامن ایران انداخته است. رحمت الله نبیل درگفت وگو با طلوع بربنای اطلاعات ثقه افاده داد که دولت ایران به اشرف غنی اطمینان داده است که او را همانند بشاراسد حفظ خواهد کرد. حال قیاس شود که با چی ابزاری؛ و با چی بهایی!؟