-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۵, یکشنبه

چرا سرحلقۀ داعش درگلبهار سنتر رها شد؟

 

به حواله منابعی در دادستانی امنیت ملی، نقیب الله وردک معاون ریاست تحقیق درتازه ترین اقدام، یک فعال شهری گروه داعش به نام احمدالله را در بدل پول از ریاست تحقیق آزاد کرده است. نقیب الله با شبکه شینکی کروخیل مرتبط است که از طرف دفتریوناما رهبری می شود.

احمدالله نام همان فردی است که مغازه ای را در گلبهار سنتر به نام «دارالحجاب» تأسیس کرده بود. دارالحجاب، ظاهراً محل عرضۀ حجاب اسلامی بود اما در واقع مرکز اصلی جلب و جذب نفرات داعش از جمع جوانان ساکن پایتخت بود که از ولگردی و بیکاری کارشان به دزدی و شرارت کشیده است. 

امنیت ملی سرانجام با استناد به عناصر جرمی، احمدالله نام را دستگیر کرد. اکنون خبر رسیده که نقیب الله وردک با گرفتن پول ازمنابع داعش او را رها کرده است. زحمات شباروزی و خون نیروهای امنیتی بدین گونه ضایع می شود.