-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۶, دوشنبه

دکترعاکف به دستور حضرت زاخیل وال ترور شده استاطلاع تازه از منبع امنیت ملی و اعضای ارشد جمیعت اصلاحبه اساس اطلاع ارجاع شده از منبع خاص درامنیت ملی، ترور دکترعاکف رئیس قبلی جمیعت اصلاح بنا به دستور حضرت عمرزاخیلوال و دکترفاروق وردک صورت گرفته است. شماری از اعضای جمیعت اصلاح که خود در چند وچون تروررهبر جمیعت اصلاح تحقیقات کرده اند؛ می گویند که درپس حادثه ترور دکترعاکف، زاخیل وال و فاروق وردک قرار دارند.

درشرح انگیزۀ این اقدام فاجعه بار از سوی دو نخبۀ سیاسی گفته شده که زاخیل وال درصدد کسب مرجعیت اسلامی، زیاد سعی به خرچ داد تا حمایت جمیعت اصلاح را به حیث جریان روحانیت با اعتبار و دارای روابط داخلی و خارجی با جهان اسلام، به نفع حزب نو تأسیس «حرکت نجات افغانستان» جلب کند؛ اما تلاش هایش نتیجه نداد.

استدلال دکترعاکف تا آخر این بوده که وی نمی خواهد جمیعت اصلاح را درگرداب تعاملات گذرای سیاسی غرق کند. چون اولویت برای کشانیدن جمیعت اصلاح به حزب سیاسی جدید قطعی بود، تصمیم گرفته شد تا حمایت جمیعت اصلاح بدون دکترعاکف و با حذف وی حاصل آید. درگزارش آمده است که زاخیل وال ازطریق واگذاری مبالغ کلان پول به شماری ازاعضای جمیعت، توانسته است که رهبرجمیعت را از طریق دست های درونی ازصحنه بردارد.

درعقب تأسیس حزب تازه به رهبری زاخیل وال و فاروق وردک، حامد کرزی قرار دارد. هنوز روشن نیست که کرزی ازین ماجرا مطلع بوده است و یا خیر؟ مهم ترین نکته این است که گزارش ثقه وکامل این قضیه درامنیت ملی وجود دارد اما کسی صلاحیت همه گانی ساختن آن را ندارد. اعضای برجسته وتأثیر گذار جمیعت اصلاح از راز ترور دکترعاکف اطلاع دارد. اکنون گفته می شود که جمیعت اصلاح به حلقه حزب جدیدالتأسیس به رهبری زاخیل وال گرایش پیدا کرده است.