-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۵, یکشنبه

احمدولی مسعود چی می گوید؟

اشاره: آیا کسی را می توان یافت که نام بی طرف برآن بگذارید؟ شخصاً آدم بی طرف و با اعتبار  را نمی شناسم. بی طرف با نگرش ملی ته مانده های رژیم سلطنتی و آری بلی گویان حرفه ای اند.


 ایجاد « شورای ریاست جمهوری» گزینهٔ برای گذار کشور از جنگ به صلح؛

اوضاع بحرانی کشور  چنین مینماید که حکومت در هردو میدان جنگ و صلح به بن بست خونین رسیده است. تداوم وضعیت جاری باعث بازنده شدن افغانستان در هردو میدان میگردد. بنا براین بمنظور گذار از جنگ به صلح تحت هر عنوانی که باشد به یک دورهٔ انتقالی ضرورت داریم.

برای رهبری دورهٔ انتقالی بیش ازین هیچ یک فرد مشخص مورد اجماع وجود ندارد، مشارکت چهره های جنجال برانگیز ۲۰ سال طرف های منازعه صلح ساز نیست، چون خود سبب گسترش بحران خواهد گردید.

تشکیل “شورای ریاست جمهوری” در قالب نظام، متشکل از شخصیت های بی طرف و با اعتبار از اقوام و اقشار متنوع کشور با نگرش ملی، گزینهٔ‌ برتر است تا شرایط عبور از جنگ به صلح را فراهم سازد. این شورا یکی را از میان خود به عنوان رئیس شورای ریاست جمهوری انتخاب نموده، صلاحیت های خود را به گونهٔ شورایی اعمال مینماید.