-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۴, شنبه

مُد کردن پیراهن وتنبان‌ در ادارات دولتی به جای دریشی!

شمس الدین نصرت

‌‌      طوریکه معلوم می شود، فرهنگ دریشی  نپوشیدن در شهر ها وتمام‌ نقاط کشور ما مُد شده میرود . زمانی که رئیس جمهور و مقامات بلند پایه ی دولتی جهت فریب دادن مردم ، لباس محلی پیراهن تنبان  می پوشد؛ دال بر اینست که از ترس طالبان همه درسوراخ های عقب گرایی خزیده و آهسته آهسته فرق بین رئیس جمهور ، والی و افراد عادی را نمیتوان تفریق نمود؛ واین درحالی است که لباس محلی و پیراهن تنبان عادی پوشیدن بار دینی نداشته و هردو یکی است.

 در سال های قدیم رهبران دولتی با لباس های خاص، دریشی، بعضن نکتایی وغیره از دیگران فرق داشته و مردم و ملت هم به آن ها احترام داشتند؛ مگر امروز همه دست آوردهای  قدیم ورسم ورواج های مدرن به صوب بنیاد گرایی و عقب ماندگی قرون وسطایی در حال نزول کردن وتسلیم به عقب روی است. رییس جمهور لباس عادی ملنگی می پوشد و زمانی که به خارج برود، دریشی‌ونکتایی مود روز وفیشنی پوشیده واین عملش را اکت مردمی کردن وخود ودیگران را فریب دادن گویند؛ ازچی بگوییم وبه کی بگوییم؛ ما مقام و جایگاه خود را تا سرحد خیلی عادی تنزل  دادیم ومی دهیم وبا این عمل  یک شخص نابلد نمی تواند فرق بین یک وزیر والی ودیگر رهبران عالی‌رتبه را با افراد عادی بازاری تفکیک کند. در کشورهمسایه ما ایران همه بالباس دریشی گشت وگذار نموده وبه تقلید از این عمل تمام مهاجرین و کارگران افغانستانی ما در ایران هم طبق فرهنگ آن کشور مجهزبه‌ لباس دریشی می باشند ودربین مردم  ما درسالهای گذشته در کابل و مرکز ولایات فرهنگ پوشیدن دریشی در ادارات دولتی وپوهنتون ها مود‌شده بود واکنون از برکت موجودیت رهبران غربی که از آمریکا و اروپا ودیگر کشور ها به افغانستان آمده و در پست های دولتی نصب شدند. فرهنگ دریشی پوشیدن را از بین برده وبه زعم خویش وانمودساختند که ما چون شما بوده واز شما فرقی نداریم وغیره. واین در حالیست که دریشی پوشیدن مخالف دین مقدس اسلام نمی باشد وبه این ا کت ها به سرمنزل  مقصود  نمیتوان رسید .

          حاجی تو از این ره به مقصد    نرسی 

‌    ‌‌     این‌ره‌ که تو می‌ روی به ترکستان است

  وغیره .