-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

تصمیم طالب قطعاً تصمیم طالبی نیست

 به طالب سفارش شده است که تا قبل از اول ماه می ۲۰۲۱ که موعد خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان اعلام شده بود، درمذاکرات صلح اشتراک نه ورزد.

 این فرمایش به مشاورت های جمعی سه کشور روسیه، ایران و چین که مصرانه خواستار خروج امریکا از بام آسیا می باشند؛ ربط دارد. پاکستان که صاحب مغازۀ طالبی است، از هرجهتش سود می برد.

امریکا عقل خود را از دست داده باشد تا افغانستان را به حریفان گردن کلفت آسیایی و جهانی خویش واگذار کند.