-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۱, شنبه

قرارداد خریداری سکتورهای دفاعی درانحصارحمدالله محب است

حنیف اتمر: اکثر قرارداد های عمده بدون داوطلبی دراختیار شرکت برادرحمدالله محب در دوبی قرار می گیرد.به حوالۀ اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان،
به نقل از صحبت های وزیرخارجه - حنیف اتمر- ، قرارداد خریداری بخش اعظم مایحتاجات اردوی وپلیس دردست حمدالله محب است.

این سخنان درمحضر حامد کرزی ابراز شده است. جنجال تیم ارگ حاد شده است و به جای این که متحدانه در برابر چالش های سقوط یا تعویض حکومت ایستاده شوند، از هرطرف به جان همدیگر افتاده اند.

 حنیف اتمر وزیرخارجه دردیدار با حامد کرزی گفته است: همی چند تا جوان ها وطن را بیخی رسوا کرده اند. حمدالله محب اکثر قراردادهای سکتوردفاعی را درقبضه خودش گرفته و از درک تأمینات اردو وپلیس سالانه چهارصد میلیون دالرسود برده است.

وی گفته است که همه اجناس و ضروریات اردوی ملی و پلیس، شامل کالا های ناچل وناقص است و حتی دروقت تسلیم گیری، پرسونل خدمات از قبول آن ابا می ورزند. تمامی دستگاه های مخابره که برای اردو و پلیس خریداری شده، ازجنس بی کیفیت است و اضافه از پنج ماه کار نمی دهد. طبق قرار داد، بعد از هرپنج ماه، باردیگرامریه خریداری هزاران مخابره صادر و اجرا می شود. 

آقای اتمر گفته است که برادرحمدالله محب دردفتری دردوبی نشسته، شرکتی تأسیس کرده و تمامی قرار دادها را بدون داوطلبی از یک منبع واحد اخذ کرده و سود حاصل از تهیه و فروش آن به جیب یک نفر می رود.