-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۵, یکشنبه

امریکا، خیال جدایی القاعده و طالب را از مغز خود بیرون کند


مسعود گفت: القاعده و طالب لازم وملزوم همدیگراند؛ با همدیگر هستند و یکجا می میرند!

مسعود، مغز امریکا را پیشاپیش خوانده بود.گاری بیرنتسون یکی از کادرهای عملیاتی سی آی ای، درفبروری 2001 درترکیب یک گروه شش نفره به پنجشیراعزام شده بود. امریکایی ها ظاهراً اقداماتی را درجهت شکار بن لادن روی دست گرفته بودند و به همین منظور به همکاری با احمد شاه مسعود ابراز تمایل می کردند. حوادث بعد نشان داد که امریکا درواقع زمین عملیات بعدی و نقاط ضعف و قوت نیروهای مقاومت را سبک و سنگین می کرد. 

درآن اوضاع - سال آخر مقاومت علیه طالبان- احمد شاه مسعود ازنظر اقتصادی و همچنین ازناحیه اکمال تجهیزات و مهمات جنگی، با فشارهای کمرشکنی و شکیبا سوزی رو به رو بود. «آمرصاحب» هرگزموفق نشد که رابطه امریکا را از فارمول واشنگتن- اسلام آباد- کابل، به واشنگتن - کابل متحول کند.

امریکایی ها برای مطالعه میدان عمل از استقامت پنجشیر به آن جا آمده بودند؛ اما وقتی اطلاع گرفتند که ممکن است شبکه القاعده از حضور آنان اطراف کابل مطلع شده و به واکنش برخیزند؛ به زودی بساط خود را برچیده و از راه تاجکستان دو باره رفتند. گاری بیرنتسون عضو همین هیأت بعداً شش ماه بعد ( پس از حوادث 9/11 سپتامبر) به کابل و بگرام آمد. وی کتاب «الاشه شکن» را به نگارش درآورد. وی درهمان کتاب، از نخستین دیدارش با احمد شاه مسعود دراوایل مارچ 2001 گزارش فشرده یی نوشته است؛ بدین شرح:

هالسی و من به دیدار احمد شاه مسعود رفتیم که برای شرکت دریک مجلس یک روزه به دوشنبه شهر آمده بود. او درآستانۀ پنجاه ساله گی بود و پوشش نظامی به تن داشت. درکمال شگفتی، علی رغم آن که مأموریت ما درپنجشیر برای ماه ها برنامه ریزی شده بود، مسعود از خروج فوری گروه «الاشه شکن» از پنجشیر هیچ هیجانی از خود نشان نداد. درعوض، وی به آرامی، هوشمندی و متانت، از وضعیت موجود، تحلیل سیاسی و امنیتی ارائه داد. وی خاطر نشان کرد که برای واشنگتن فهمیدن این نکته که رابطه بین طالبان و بن لادن و سازمان القاعده امری ذاتی است؛ بسا مهم است. هردو ( طالبان والقاعده) از هم پیوندی با همدیگر سود برده و خود را تقویت می کنند. 

مسعود اظهار داشت که امریکا باید این مساله را که طالبان را به جدایی از بن لادن والقاعده قانع خواهد کرد، ازمغز خود بیرون کند. طالب و القاعده درهمسویی با هم، ویران خواهند شد.

 نام انگلیسی کتاب «الاشه شکن»

JAW BREAKER

THE ATTACK IN BIN LADEN ALQAEDA

GARY BERNTSON AND RALPH PEZULLO

PAGE: 62