-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۶, دوشنبه

بخشیدن قدرت پنجاه درصدی به طالب، اعلام جنگ است

 آوازه است که بیش از پنجاه درصد قدرت قرار است دراختیار طالبان قرار داده شود. این حاتم بخشی با آن که از نظر سیاست های منطقه ای محال است، با واکنش های توفانی و خشونت بار در سطح داخل افغانستان نیز مواجه خواهد شد. این اعلان جنگ قدرت ها برعلیه آیندۀ افغانستان است و نهضت جنگی سراسری برای حراست از هستی افغانستان را به وجود می آورد. این جنگ جدید حتی ممکن است سراسر منطقه را فرا بگیرد.