-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۲, یکشنبه

اعلام خود کشی جمهوری سه نفره در کوهدامن


اشرف غنی به خلیلزاد: جنازۀ مرا از ارگ بیرون بکشید!

خبرواصله از کابل مشعر است که اشرف غنی دردیداری تلخ با دکترخلیلزاد، پیشنهاد و مشورۀ وی را با الفاظی تند رد کرده است. خلیلزاد با تشریح فیصلۀ حکومت امریکا، تعامل سازندۀ رهبران وسازمان های سیاسی مخالف غنی درارتباط به نشست قریب الوقوع استانبول از وی خواسته بود که آمادۀ پذیرش فیصلۀ همایش استانبول باشد؛ اما غنی پیشنهاد خلیلزاد را فی المجلس رد کرده است. او با همین ادبیات خلیلزاد را رخصت کرده است: جنازۀ مرا می توانید از ارگ بکشید!

خلیلزاد صریح به غنی گفته بود که آمادۀ کوچ کشی از ارگ باشد تا رهبری نوتشکیل حکومت مؤقت درارگ مستقر گردد. غنی، با رفتن خلیلزاد همان لحظه همه را به ارگ فراخوانده بود تا مانور سیاسی مقاومت را درشمالی به سرعت سازماندهی کنند. هزینۀ زیادی درین پلو خوری و ساماندهی خرج شده است. 

اکنون سران حکومت چهارنفره که حمایت محورهای لنگردار سیاسی را از دست داده و تنها درموقعیت خود ایستاده اند، به شدت سراسیمه اند و راه ماجرا جویی در پیش گرفته اند.

 سخنرانی عمر داوود زی درهمایش کوهدامن، آشکارا مزورانه و قلابی بود و خودش هم به سخنانش اعتقاد نداشت.

چنان روز شان بد است که کنارعکس اشرف غنی، عکس های احمد شاه مسعود و امیرحبیب الله خان کلکانی را هم آویخته اند! نگاه کنید برای حفظ منافع خود، حتی مقدسات و خط های سرخ خود را زیر پا کرده، عکس هایی را می آویزند که از آن نفرت دارند. هزاران تروریست و شمالی سوز را رها کرده اند؛ حالا شمالی را دو باره از طالبان می ترسانند! امید دارند که مردم شمالی را برای حفظ خود شان دم توپ بسازند. داوود زی که همیشه مدافع «برادران ناراضی» بود؛ اکنون با نشست و اجندای استانبول مخالفت صریح دولت را اعلام کرد. پول خوران شمالی به حد بسنده بیدار و هشیار شده اند. پول را می گیرند اما راه خود را می روند.

همه تلاش ها برای تصویب اجندای منطقه ای و داخلی درجلسه استانبول نهایی است و این تلاش های برهم زننده، عواقبی بسیار دراماتیک و خطرناک خواهد داشت. مخالفت علنی با استراتیژی منطقه و جهان، خود کشی است و ما ظرف روزهای آینده، مظاهرِ اولیۀ آن را شاهد خواهیم بود.