-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۸, شنبه

طالب در جنگ با مردم نیرو حساب نمی شود

 طالب، از سوی امریکا تقویت شده و هم، سالیان سال به وسیله حکومت حامد کرزی و اشرف غنی، تیمار شده و اکنون به اژدهای تشویق شده، به جان خود شان خیز بر می دارد. در برابر طالب، هیچ نیرویی اثرگذار به غیر از جبهه مقاومت به رهبری شمال وجود ندارد. هیچ نیرویی دربرابر طالب تاب ایستاده گی ندارد؛ مگر این که به دور ستاد مقاومت ملی بسیج شوند.

گروه ها، افراد، شخصیت های رنگارنگ و معلوم الحال که سال ها به دشنام گویی علیه میراث ملی احمد شاه مسعود مشغول بودند؛ اکنون دو راه دارند: به طالب تسلیم شوند؛ یا به اردوگاه مقاومت ملحق شوند. آن ها که زمانی با زشت ترین ادبیات به دیگران می تاختند؛ حق داشتند؛ زیرا آدم های زیادی به نام جهاد و مقاومت به خیانت، دزدی، فسق و دروغ شهره شده اند و به مردم خود پشت کردند و به شیاطین درون و بیرون بیعت کردند. طالب، تا زمانی که از ضربات جنگ مردم استخوان شکن نشود، ازبامی که بالا شده، پائین نمی آید. طالب، دربرابر جبهه ای که درست رهبری شود، به سرعت درهم می شکند.