-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

بحث معیوب در تلویزیون هستی

 در تلویزیون هستی، یک بحثی دست وپا شکسته و ناقص راه افتاد در بارۀ «پته خزانه». با شرکت یک طرفدار پته خزانه و صادق فطرت ناشناس که از واکنش محافظه کاران هراسیده؛ نه کسانی که منتقد علمی این متن ساخته گی هستند. بحثی بسیار ضعیف و یک سویه. چیزی که بسیار باعث کراهت من شد این بود که گرداننده، درمقاطعی از بحث بسیار محافظه کارانه عمل می کند و خود را بی معلومات معرفی می کند که من هیچ نفهمیدم چی می گوید! کم مانده بگوید که هرچند من پته خزانه را نخوانده ام؛ اما می توانم بگویم که «استاد ناشناس» اشتباه کرده که قدمت و سلامت متن پته خزانه را مورد تردید قرار داده است!

اما وضعیت گفتمان در جا جایی یک اندازه تعدیل می شد؛ اما آقای گرداننده فوق العاده ترسو است. درهمان صحنه، فردی که از پته خزانه دفاع می کند، تپ وتلاش بیهوده دارد که پته خزانه واقعیت دارد اما هیچ گاه حاضر نمی شود که متن اصلی آن را آدرس بدهد.

به بازنشر برنامه در تلویزیون آریانا افغانستان مراجعه کنید.