-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۸, شنبه

موج سبوتاژ علیه احمد مسعود برپا شده است


 در رأس غائله، امرالله صالح و دکترعبدالله قرار دارند. 

گزارش هایی وجود دارد که فعالیت های همزمان از سوی دکترعبدالله وامرالله صالح به هدف مقابله با گسترش نفوذ احمد مسعود در سرزمین پنجشیر شروع شده است. 

احمد مسعود همانند انوشه یاد – احمد شاه مسعود- با دشمنانی لجوج درسطح داخل و بیرون از حوزۀ پنجشیر رو به رو است. اکنون چهره های معامله گر و میلیونرهایی که طی بیست سال درمکتب خود فروشی و خیانت پرورده شده اند؛ در سوء استفاده ازین وضعیت پا به میدان گذاشته اند. از قانونی تا بسم الله، از عبدالله تا امرالله، از زوال قطعی سیاسی خویش بیمناک شده اند.

   کارشکنی، سبوتاژ و خریداری فرماندهان خانه نشین و از رده خارج شده به وسیلۀ این دسته فعلاً از منطقه آبشار و پریان شروع شده تا کانال های ارتباطی جبهۀ مقاومت به رهبری احمد مسعود را با ولایات همجوار پنجشیر به خصوص، بغلان، کندز و تخار در کنترول خود بگیرند. دست ابزار امرالله و عبدالله، پول خارجی است و فهرستی طویلی از قوماندان های محلی را آماده کرده اند تا دو باره بسیج کنند. قصد دارند در پست های حکومات محلی مناطق مرزی پنجشیر، پسران قوماندان های پیر اما خریده شده را مقرر کنند تا صرفاً به شبکه خود شان کار کنند و جوابگو باشند. این پروژه با سهم گیری فعال رئیس امنیت پنجشیر که از سوی ارگ منتصب شده، در دست اجرا است. 

راپور دیگری به گزارشنامه افغانستان واصل شده است که شماری از عناصر مربوط به شبکه های داعش، طالب، حزب تحریر وحتی القاعده در پنجشیر نفوذ داده شده اند. چون حکومت مرکزی درجهت سازماندهی انفجار از درون در پنجشیر برنامه ریزی دارد، امنیت ملی پنجشیر که مستقیم از شورای امنیت ملی دستور می گیرد، هیچ یک این دسته جات را تعقیب و سرکوب نمی کند.

تبلیغات داعش درپنجشیر از سوی حکومت تشدید شده است.

درحال حاضر، ده ها تن از جاسوسان محلی درپنجشیر برای امرالله صالح، عبدالله، جنرال جرأت و یونس قانونی وهمچین به سفارت های هند و انگلیس و پاکستان سرگرم جمع آوری راپور اند. همه ای این حلقات فعالیت خود را برعلیه احمد مسعود تنظیم کرده اند و بیم دارند که درآینده درصورت ایجاد یک ادارۀ پرسشگر درمسوول، دردسری برای شان تولید شود.