-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۹, یکشنبه

بعد از تخریب موفقانۀ سینما پارک/ دست آورد مهم دیگر!

اشاره: «تمام نهاد های ملل متحد را با سیاست های انکشافی افغانستان هم خط» کردن اولاً ناممکن، ثانیاً از توان امرالله صالح بالا است. ملل متحد هماره «هم خط» پالیسی پنهان خویش است. این ادعا مطلق هوایی است.

امرالله صالح: بار اول است در  چهل سال گذشته که تمام نهاد های ملل متحد را با سیاست های انکشافی افغانستان هم خط ساخته ایم. هماهنگی با موسسات و نهاد های انکشافی پاره ای از مسوولیت های من است. سازمان ملل میگوید که هیچگاهی به اندازه امروز هم صدا و هم خط با نهاد های دولتی نبوده است. این دستاورد مدیون دیدگاه بسیار واضح و صریح مقام ریاست جمهوری و همکاری صمیمانه ملل متحد در افغانستان است.