-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

توطئه یی به نام «فیلم مستند زنده گی احمد ظاهر» خنثی شده است

 هیاهویی که به خاطر تهیه فیلم مستند زنده گی احمد ظاهر راه افتاده بود؛ چطوریک باره خوابید؟

شبنم ظاهرهمراه با مادرش فخریه، بعد از چهل سال، به فکر احمد ظاهر افتاد و درتبانی با یک مستند ساز نا شناختۀ امریکایی درسازماندهی این توطئه دست داشتند که به نظر می رسد از سوی جامعه هنری افغانستان و خانوادۀ سلطان قلب ها- احمد ظاهر- تحریم و متوقف گردیده باشد.

تهیه فیلم مستند را با یک اغفال شروع کرده بودند. صد ها تن از رفقا، همکاران و کسانی را که زمانی کم یا بیش با احمد ظاهر سروکارشان بوده، ابتداء طلسم کردند و این حضرات واقعاً از صمیم قلب و از روی اخلاص بی پایان به احمد ظاهر، به آن لبیگ گفتند اما بعد متوجه شدند که این پروگرام یک فریبکاری بزنسی است. درمجلسی که فرزند احمد ظاهر- رشاد ظاهر- وخواهران احمد ظاهر حضور نداشته باشند؛ چه گونه می شود از تهیه فیلم مستند هنرمندی همیشه یاد، سخن گفت؟

درهمایشی که درامریکا سال گذشته راه افتاد، همه هنرمندان وفادار به احمد ظاهر وصدها تن از پیروان احمد ظاهراز سوی شبنم ظاهر و پارتنربزنسی امریکایی اش غافلگیر شدند و حتی برای شان اجازه داده نشد که یک قطعه عکس از محفل برای خود بگیرند. آهنگ هایی که به طور زنده اجرا شد، همه اش درآرشیف شخصی قید گردید. این جا بود که همه از خواب بیدار شدند. به نظرم، رشاد ظاهر وعمه هایش به همکاری هنرمندان رده اول محشور با احمد ظاهر، این  توطئه را خنثی کردند. شبنم ظاهر مانند دخترشادروان قهارعاصی، یک کلمه فارسی گپ زده نمی تواند و به زبان انگلیسی از هنراحمد ظاهر سخن می گفت!