-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۳, جمعه

چه کسی پاسخگوست؟

 

                نوشته ی: اسماعیل فروغی

امریکا ٰاز طالبان بحیث سربازان نیابتی خویش استفاده خواهد برد.


     اخیراًعفو بین الملل درتازه ترین گزارش سالانه اش که به بررسی مجازات اعدام در 33 کشورازجمله افغانستان پرداخته ، اعلام داشته است که ، طی سال 2020 به تعداد 156 زندانی محکوم به اعدام از زندان های افغانستان ، آزاد شده اند.

      بی تردید برای گزارشگران عفو بین الملل تعجب آوربوده است که چگونه می شود 156 محکوم به اعدام را که اکثراً قاتلان بیرحم یا قاچاقبران بزرگ مواد مخدر بوده اند ، به یکباره گی از زندان ها آزاد کرد ؟ تاریخ یافته های این نهاد تا هنوز با چنین حقیقت هولناک روبرو نشده است . اما این حقیقتی است که در ملک خداداد افغانستان اتفاق افتاده است .

     همه می دانیم که پارسال ، داکترغنی با هزار ترفند و نیرنگ ، پس ازتدویریک لویه جرگه ی فرمایشی ، فرمان آزادی بیش ازشش هزارطالب را امضا کرد که درمیان آنان صدها طالب محکوم به اعدام و 156 قاچاقبربزرگ و خطرناک مواد مخدرمحکوم به اعدام شامل بودند.عفو بین الملل تعداد کل محکومان به اعدام درافغانستان را 976 تن اعلام نموده است .

     حالا به یاد داشته باشیم که داکترغنی باز ( طی فرمان نوی یا به یک بهانه وترفند دیگری ) این 976 تن محکوم به اعدام دیگررا هم که همه تروریستان اسلامی و قاچاقبران بزرگ مواد مخدراستند ، همراه با هفت هزار طالب باقیمانده درزندان ها ، آزادی خواهد بخشید و بازادعا خواهد کرد که ما به خیروسعادت افغانستان اینهمه تروریست و قاچاقبررا اززندان آزاد کرده ایم . اینکه آزادشده گان طالبان و قاچاقبران و قاتلان محکوم به اعدام همه به میدان های جنگ برگشته و به کشتاروویرانی ادامه می دهند ، بازپاسخگویی نخواهد داشت . 

    همانگونه که درتفسیر قبلی ام نگاشته بودم ، طالبان عمده ترین شرط های شرکت شان درکنفراس استانبول را اعلام نمودند که آن آزادی هفت هزارجنگجوی شان از زندان ها و حذف نام های رهبران شان ازلیست های سیاه ، می باشد.

    از قراین بر میآید که کارگردانان اصلی جنگ ، سناریوی این تیاتر را همانگونه که نگاشته اند بروی صحنه خواهند آورد : هفت هزار طالب بایمانده بازبفرمان داکترغنی از زندانها رها و به نیروی ذخیره ی نیابتی امریکا وپاکستان مبدل خواهند شد و رهبران طالبان نه درلیست های سیاه بلکه در کنار وزرای کابینه ی دولت مشترک انتقالی خواهند نشست .

    همانگونه که باری دونالد ترامپ گفته بود ، امریکا هرگزافغانستان را به صورت کل ترک نخواهد کرد. امریکا به خاطر حفظ منافع اش درمنطقه ، ازطالبان بحیث سربازان نیابتی خویش استفاده خواهد برد و دولت دست نشانده اش درکابل را هم درسیما وهیآتی دیگرحفظ خواهد نمود .