-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۰, جمعه

زمینه بازداشت و محاکمه غنی خائن فراهم است

 غنی خائن، درسفرمعامله گرانه با جنرالان پنجاب، دقیقاً جای پای شاه شجاع ابدالی پا گذاشته است. 

رفته بود به پاکستان امتیازت دایمی و راهبردی قایل شده، درعوض، برای ابقا درحاکمیت ننگین، فرصت و مجوز دریافت کند. امروز عادی ترین شهروند افغانستان می داند که غنی ها در افغانستان ریشه ندارند و حاضربه دادن هیچ امتیازی به غنی نمی باشند.

اگر نظام جمهوری موجود با همه شکست وریخت هایش، از گروگان گروه چهارنفری ( غنی، محب، فضلی وبی بی گل) آزاد شود؛ طبق قوانین نافذۀ موجود، پارلمان کشور می تواند نخست برعلیه شاه شجاع احمدزی اعلام اقامه کرده و نهاد قضایی مملکت براساس مفاد قانون اساسی اعلام جرم کند. 

نشر خبر سفر سری غنی به مرکز فرماندهی جنرالان پاکستان، زمینه را برای بازداشت و محاکمه اشرف غنی آماده کرده است. گمان می رود که لایه های دیگری ازین زدوبند های ضد ملی غنی خائن ظرف روزهای آتی از پرده برون افتد.