-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

امریکا ترس می کارد و داکترغنی نفاق


        نوشته ی : اسماعیل فروغی     درحالی که حکومتداران کابل ، به سیاست طالب هراسی شان شدت بخشیده و دامنه ی لاف های دفاع ازجمهوریت چهارنفره را هرروز گسترده ترمی سازند ، امریکاییان و انگلیسان مردم را ازسقوط دولت وازهم پاشی قوای مسلح کشورمی ترسانند .

    امریکاییان وانگلیسان که پس ازبیست سال حضورمستقیم وچهل وچند سال تلاش و دخالت استخباراتی برای ایجاد جنگ وجهاد درافغانستان ، فقط قتل و ویرانی برای ما به ارمغان آورده اند ، اکنون میخواهند بگویند که وقتی ما نباشیم ، نظام افغانستان ازهم می پاشد .

    جنرال فرانک مکنزی فرمانده بزرگ ستاد مرکزی ارتش امریکا اخیراً هنگام شهادت و پاسخگویی درمجلس سنای امریکا بصراحت گفت که : « من نگران توانایی دولت افغانستان برای حفاظت ازسفارت امریکا درکابل استم ... » اوبا جدیت تأکید کرد که     « باخروج نظامیان امریکا ازافغانستان ، نگران توانایی افغان ها برای دفاع ازخود و برای حفظ هواپیما ها و پروازهواپیما ها بدون کمک مالی و حمایت امریکااست ...»

     این اظهارات جنرال امریکایی درحالی رسانه ای شده است که حکومت انگلستان نیز شهروندان این کشوررا ازسفربه افغانستان بدلایل امنیتی منع کرده است . سفارت انگلیس درافغانستان به شهروندان بریتانیایی توصیه نموده است که بدلیل تهدیدات بلند امنیتی ، هرچه زودتر کارهاومعاملات شان را درافغانستان خاتمه بدهند .

    تمام این تهدید وترساندن ها ازفروپاشیِ نظام درحالی صورت می گیرد که رییس جمهورغنی مصروف رجزخوانی برای جمهوریت است - جمهوریتی که فقط برای خوداش و چندتن ازاطرافیان ودوستان نزدیک اش معنا و جذابیت دارد نه برای تمام شهروندان افغانستان .

    وقتی رییس جمهوربا این شعارکه " هرکسی در صف جمهوریت نمی ایستد ، دردولت جای ندارد " ، وارد میدان می شود ؛ وقتی رییس جمهوری ، قوای مسلح کشوررا بجای کمک به سربازان محاصره شده و پس گرفتن ولسوالی های ازدست رفته که دار و ندارشان راطالبان چپاول کرده اند ؛ برخلاف خواست وخواهش هموطنان هزاره ، به بهسود سوق داده ، خانه ها و دکان های مردم هزاره را لگدمال میکنند ؛ وقتی رییس جمهوربا تغیرات بی موقع ونامناسب کدری درمقام رهبری ولایت فاریاب با دستان خود آتش نفاق قومی را دامن می زند ؛ چگونه میتواند ملت را در برابر ویرانی های هلاکتباری که آقای مکنزی و سفیرانگلیس از آن هشدارداده اند ، بسیج نماید ؟

    آقای غنی که نظام جمهوری را با ادامه ی حکومتداری خوداش به اشتباه گرفته است ، در وضعیتی که باید برای تحکیم وحدت میان تمام اقوام و گروهها تلاش نماید ، با دستان خود همه منتقدان و مخالفانش را به معرکه و دشمنی دعوت می نماید .او آگاهانه صف تمام مردم را از صف ارگ جداکرده ، خط فاصل میان حکومت چهارنفره و مردم می کشد .

    آقای غنی باید بداند که اولین ویژه گی جمهوریت ، پاگذاشتن روی خواستهای شخصی ،گروهی وقومیست . نه گفتن به هرنوع گفتار ورفتارعقده مندانه ، انحصارطالبانه وغرض آلود است و باور به همدگرپذیری و تحمل مخالفان .