-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۰, جمعه

امریکا با خنجر خروج، شکم سلطۀ آسیایی خود را جر نمی دهد


پاندمی امریکایی برای گشودن دروازه ایران وذخایر آسیای میانه تا کنون به بن بست خورده است. به همین دلیل، خروج از افغانستان یک دروغ پاندمیگ (واگیر) است. امریکا درافغانستان به اهداف درازمدت خود دست یافته است: استقرارراهبردی، افراز برج مراقبت دایمی علیه چین، روسیه و ایران. انحصار تجارت جهانی مواد مخدر، انحصار برداشت از معادن گران بها و ایجاد سکوی فشار برای ورود به بازی درازمدت انرژی تقسیم ناشدۀ آسیای میانه.

حالا که اذهان عوام و خواص آمادۀ پذیرش تبلیغات خروج کامل امریکا از افغانستان شده، باید برای کلیدی ترین سوال ( تا هنوز جواب نیافته) جواب پیدا شود:

امریکا افغانستان را با این چنین جئوپلتیک سرنوشت سازش، به کی بسپارد؟ به قدرت های بزرگ همیشه رقیب خود؟ این نا ممکن است. یک دلیل مهم دیگرهم وجود دارد که این «ناممکن» را بیمه می کند:

امریکا درسوریه، عراق، یمن و ونزوئلا به اهداف تعریف شدۀ خود نه رسیده. درافغانستان حداکثردرموقعیت برترقرار دارد. همین بسترمساعد را هم که به دیگران واگذارد، برای قدرت امریکا درآسیا چی باقی می ماند؟