-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۰, جمعه

دختر شایستۀ سال در کابل دیروز- زهره یوسفروی پشتی مجله هفته گی ژوندون، شماره 30 با نشر عکسی زهره یوسف نوشته شده است: دختراول برگزیدۀ سال

تاریخ: 18 حمل 1352، برابر با Number 3, Saturday, April 7, 1973


بانو زهره یوسف همسر داود سلطان زوی شهردار کابل است که اکنون زهره یوسف داود نامیده می شود. من نگارۀ جوانی این بانوی فرهیخته را بدین منظور نشرکردم که نخست، برای ایشان همچو یادگاردورۀ هم پذیری ومدنیت درکابل ابراز احترام کنم.  سپس به همین بهانه دو نکته را یاد آور شوم که سال هاست درذهن خود برای آن جوابی نیافته ام.

نکته این است: چرا بین سلطان زوی و زهره از هیچ نگاهی، درحرف و سلوک، قضاوت و آداب دانی، موازنه وجود ندارد؟
دومین مورد احساس خودم است که به زهره پیشنهاد کنم که راه خود را از زنی مرموز وشریر، گشنه کله و کلاه بردار ترین زنی خارجی به نام بی بی گل غنی جدا کند. افغانستان از تو است؛ کمرببند و به مرتبۀ فراتر از مقام باد آوردۀ لورای لبنانی فرازآی.