-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۳, جمعه

تشدید جنگ مخفی برسر سنگرگاه پنجشیر

 


شورای علمای پنجشیر در دست شورای امنیت ارگ افتاده و هدف عملیات چند طرفه در پنجشیر، دیوارکشی وسنگ اندازی درمسیر حرکت قوای مقاومت به رهبری احمد مسعود است.خبرهای واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی اند که شورای امنیت ارگ، کانال های اطلاعات خارجی و مفرزه های خرابکار داخلی در درۀ استراتیژیک پنجشیر، برای راه اندازی یک اغتشاش خطرناک داخلی کمپاینی را شروع کرده اند.

احمد مسعود هدف اصلی ضربه است و در مرکز دایرۀ تحرکات این جریانات قرار دارد. اعلامیه یی که ضم این خبر به ملاحظۀ شما می رسد، متنی است که یک گروه خاص، به منظور جوسازی امنیتی و اجتماعی در پنجشیر، با شتاب زده گی و ادبیات شورای امنیت تهیه کرده وواضحاً و قصداً الگوهای گفتاری و نوشتاری طالبان و دسته جات هیستریک و افراطی درآن متبلور گشته است.

تازه ترین یافته های گزارشنامه افغانستان نشان می دهد که شورای مولوی های پنجشیر - همسو با «مقام ولایت» از شورای امنیت ملی هدایت شده وبرنامه می گیرند. تعداد اندکی از مولوی ها ازین راز مطلع می باشند. اعلامیه ای با امضای شماری از عناصر مذهبی نشر شده، هدفش پنجشیرهراسی است و واضحاً شاهدی بریافته های گزارشنامه افغانستان است. 

درین حال گزارش می رسد که به علاوۀ مفرزه های نفوذی دکترعبدالله به نیابت از پایگاه بگرام، امرالله به نماینده گی از ارگ، با خیزاندن و تقویت دسته های حزب تحریر، داعش والقاعده درقرا وقصبات پنجشیر، قصد دارند پیشاپیش جلو بسیج مردمی به وسیلۀ لشکرهای مقاومت به فرماندهی احمد مسعود را در داخل استحکامات نظامی پنجشیر سد شوند.

ارگ از طریق ریاست امنیت ملی پنجشیر،  مفرزه های افراطیون نظیر حزب تحریر و داعش را به مقصد اشتعال آتش اغتشاش در پنجشیر در آستانۀ جلسه استانبول و یا شروع عملیات طالبان به هدف محدود کردن سیطرۀ ارگ درشهر ها، سازماندهی و تمویل می کند.

ارگ برنامه ریخته است که برای بقای خویش در قدرت، سنگرگاه شکست ناپذیر و مشرف به کابل و بگرام را همچو تخته خیز عملیاتی خویش دربرابر طالبان آماده کند.

همه جناح های داخلی و خارجی از بازگشت فرماندهان مقاومت درپنجشیر به رهبری فرزند قهرمان ملی مضطرب شده اند. به همین منظور، احمد مسعود تصمیم دارد نخستین پایگاه دفاع از مدنیت دربرابر بربریت طالبانی را در ولایت تخار برپا کند. هفته های آینده، حوادث مهمی رونما خواهد شد. امریکایی ها از حمله طالبان برشهر ها و خصوصاً تسخیر پنجشیر حمایت سرپوشیده خواهند داشت؛ اما دربرابرخروش سراسری مردم دست به جنگ مستقیم نخواهند زد.