-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۶, دوشنبه

فساد جمهوری در نورستان

 خبرمی رسد که والی پیشین نورستان، معاون والی، محمد اسماعیل اتیکان عضو مجلس نماینده گان وشماری دیگراز تیکه داران امور نورستان ساکن کابل 250 میلیون افغانی را بین خود تقسیم کرده اند. 

این مبلغ گزاف از بودجه دولت چند ماه پیش به منظور تمویل پروژه تولید برق سولر برای درمانگاه های محلی تخصیص داده شده بود. درنتیجه، پول ساخت دستگاه های برق آفتابی ذوب شده و درمانگاه های محل نیز بی برق اند. کلنیک بی برق چه به درد می خورد؟ اما مهم نیست؛ مهم این است که جمهوریت خواهان کابل نشین نورستانی دم شان چاق، و متعصب اعظم تاریخ ( اشرف غنی) ازآن ها راضی باشد.