-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲۵, چهارشنبه

خروج تا ۶ ماه دیگر/ دروغ «کاغذ پیچ» راهبردی امریکا

 آمریکا دریک تاکتیک راهبردی جدید، مدعی است که به زودی روند خروج نیروهای خود از افغانستان را آغاز می کند و همه این نیروها تا پیش از روز ۱۱ سپتامبر از این کشور خارج خواهند شد.
درصورتی که همه دعوا های راهبردی در جنوب آسیا و آسیای میانه حل ناشده باقی مانده، پس ژئوپلتیک سرنوشت ساز و خطرآفرین افغانستان را به دست کی می سپارد؟
 امریکا با تمدید وعده های جدید، درپی کسب فرصت است. اتحاد ایران و چین تازه شکل گرفته و روسیه حتی دو باره دور اکرائین خط کشیده روان است. 
درچنین شرایطی، واگذاری افغانستان به این سه قدرت رقیب، با عقل راهبردی امریکایی جور درنمی آید. 
کش دادن قضیه تا شش ماه دیگرامریکا را آمادۀ عملیات تحکیم موضع در حوزۀ افغانستان خواهد کرد. درین شش ماه این احتمال هست که ناگهان بریک پایگاه، خاک امریکا یا ناوگان دریایی آن کشور حمله ای در مقیاس ۱۱ سپتامبر ۲۰ سال پیش صورت بگیرد؛ آنگاه، حضور امریکا رسماً درسنگرگاه کلیدی آسیا ( افغانستان) دایمی خواهد شد.