-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۶, دوشنبه

بلک واترامریکایی - طالبی قرار نیست قدرت را صاحب شود

 همان نیروهای شبه نظامی تحت هدایت کمپنی های خصوصی که درجنگ افغانستان که بعضی رسانه ها از آن یاد می کنند؛ طالبان اند. طرح امریکا کاستن از هزینه های جنگ است. طالب ارزان ترین دست ابزارجنگ وچانه زنی است. این مساله شاید رخ پنهان توافق خلیلزاد با طالبان است؛ ورنه، امریکا شعور خود را از دست نداده است که همه چیز - به شمول پایگاه ها و بروج مراقبت امنیتی و حضور سنگین استراتیژیک- درافغانستان را به ایران وروسیه واگذار کند و راهش را گرفته برود.

ما چی فکر می کنیم؟ طالب، هرگز وهرگز دردایرۀ قدرت سیاسی مستقرشده نمی تواند؛ این گروه با مردم مواجه است و افزون برین، روح و روانش با زنده گی امروزی در جنگ است و ازنظر ذهنی دریک جغرافیایی زنده گی دارند که دیوارهای و آسمانش با مواد و مصالح قبیله ای و قرائت غلیظ مذهبی بنا شده است. قبل از همه، پاکستان هرگزنمی خواهد طالب، کابل وارگ را دردست داشته باشد. هرگز!

طالب، به چند پارچه تبدیل شده و این شکست و ریخت بازهم مداومت خواهد داشت. قدرت های منطقه ای رقیب امریکا، از بر و برج و بدنه طالب فعلی، مفرزه های طالبی مطابق میل خویش را جدا و طراحی کرده اند. طالب، ابزارفشار و تولید وحشت است و درعرصه سیاسی و نظام مداری، کارآمدی ندارد؛ مگربرای از بین بردن نظام.

جنبش ضد طالبان، هم همین گونه است وحتی بدتر. ستاد و مرکزانتظام ندارد؛ ماشین جنگی اش درهم شکسته و پول سالاران فیس بوکی آن، دست نگر فرصت ها و مشغول چموشی به طالبان، روسیه و ایران اند.