-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۳۱, جمعه

اشتباه جدی جنبش ملی در فاریاب

خطای محاسباتی جنبش ملی، اتحاد تاجیک وپشتون را علیه خود شکل می دهد.

 در رزمایش های چالش انگیز سیاسی و امنیتی در فاریاب، جنبش ملی در خط یک اعتراض مشروع و توجیه پذیر پیش می رفت؛ اما وقتی بیرق «ترکستان جنوبی» را برافراشتند، درافکارعمومی و محافل اثرگذار سیاسی، اوضاع به زیان جنبش ملی درحال تغییر است. پرچم افرازی «ترکستان جنوبی» فوری درسطح داخل افغانستان و کشورهای همجوار، واکنش شدیدی ایجاد می کند/ کرده است.

مراد از بیرق ترکستان درقلمرو افغانستان جز نشان دادن خیالات تجزیۀ جغرافیایی قومی چه توجیه دیگری دارد؟ سوال این است که آیا جنبش ملی توان شکل دادن یک جغرافیای مستقل ترکستان مجزا از افغانستان را که در آن حرف اول را بزند؛ دارد؟ 

پاسخ به این پرسش قطعاً منفی است.

 جنبش نه درسطح داخل درین مساله حامی دارد؛ نه درسطح ممالک همسایه. ترکستان قدیم بخشی از تاریخ ماضی است. اما این مانور، از نظر سیاسی برای جنبش و ترک تبار ها خالی از جنجال های سرنوشت ساز نیست. وقتی حامیان احمد مسعود، بیرق متفاوت ( مجاهدین) را علم می کنند، معنایش نشان دادن یک روایت متفاوت سیاسی است؛ اما بیرق ترکستان جنوبی، معنایش، تشکیل دولت ترکستان و بریدن از جغرافیای افغانستان است که درقدم اول با مخالفت گسترده و تمام عیارتاجیک ها رو به رو شده و باعث پیوند و همسویی محکم سیاسی و نظامی بین تاجیک و پشتون و انزوای سیاسی جنبش ملی خواهد شد.