-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

ادامۀ اقدامات مشکوک دکترعبدالله

 به حوالۀ اطلاع تازه، دکترعبدالله آن عده کارمندان پنجشیری در کاخ سپیدار را که در همایش هشت ثور و استماع سخنرانی احمد مسعود اشتراک ورزیده بودند؛ از وظایف شان سبکدوش شوند.

این برطرفی حتا شامل حال کسانی می شود که چهار سال در دوایر کاخ سپیدار انجام وظیفه کرده اند. 

درگزارش آمده است که با روی صحنه آمدن احمد مسعود که وفاداری به اندیشه های ملی و راهبردی انوشه یاد احمد شاه مسعود را شعار می دهد؛ غرفه های معامله گران رده اول و دوم را بی رونق کرده است. قانونی و بسم الله محمدی واضحاً قبلۀ خود را به سوی انگلیس دور داده اند. 

با شروع توفان تحولات جدید، امکان خروج مؤقتی عبدالله، قانونی، امرالله و بسم الله به خارج از کشور وجود دارد. 

آن ها متیقن اند که طالب در نبرد رویاروی و کثیرالجوانب با جنبش مقاومت برای دفاع از مدنیت افغانستان دست آورد نظامی نخواهند داشت و آنگاه درمرحلۀ پسا شکست های طالبان، این گروه دو باره به میدان تعامل سیاسی رها خواهند شد.