-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۱, شنبه

ترفندهای تازه برای ادامه ی جنگ

            نوشته ی : اسماعیل فروغی 

     گلبدین حکمتیار که تا دیروزارگ را به فتح وتسخیر با زورتهدیدکرده ، خواستار تشکیل حکومت موقت بود ، طی گفتگویی در تلویزیون آریانا ، حالا درتفاهم سری با اشرف غنی و حامدکرزی ازتشکیل یک شورای مشترک عالی دولت حتا با شرکت طالبان خبرمی دهد - شورایی که عمده ترین اهداف آن تن دادن به چند خواست مرزی - امنیتی نظامیان پاکستان ، صاف کردن راه برای آزاد کردن هفت هزارزندانی طالبان ، ضربه زدن بیشتربه جمعیت اسلامی - حریف قدیمی حکمتیار، دامن زدن بیشتربه اختلافات قومی و حفظ حالت بی ثباتی و جنگ موجود درافغانستان خواهدبود .

     مفکوره ی ایجاد یک چنین شورا درست پس ازسفرلوی درستیزان انگلیس وپاکستان به کابل و پس ازملاقات های چندین ساعته ی سری میان داکترغنی و مهمانان خارجی و ملاقات مخفی حکمتیار با قمر باجوا بوجود آمده است .

     با آنکه رسانه ها و سیاسیون حکومتی وغیرحکومتی از مسأله ی بااهمیت سفر همزمان فرماندهان ارتش های انگلیس و پاکستان سرسری گذشته اند ، امابایدبدانیم که سفرهمزمان لوی درستیزهای پاکستان و انگلیس به کابل و ملاقات های سری آنان با داکترغنی وحکمتیار؛ دساتیر ، توافق ها و تعهدهای جدی و سرنوشت سازی را درقبال خواهد داشت که یکی پی دیگرشاهد تحقق آن تعهدها و توافق ها خواهیم بود .

     نزدیکی حکمتیاروحامدکرزی با اشرف غنی وتلاش برای ایجاد شورای عالی دولت که اهداف اصلی آن دربالا تذکریافت ، یکی ازهمان تعهدهاست .این شورا نه بمنظور اجماع ملی و کم کردن قدرت یکه تازی های رییس جمهور ، بلکه به منظور متفرق کردن بیشتر مردم بوجودخواهدآمد .این شورا ، شورای مصالحه ی ملی و شخص داکترعبدالله استراحت طلب و تیارخور را نیزباردیگرلِنگِ خاک خواهد نمود.

     ازجانب دیگردرست پس ازسفرهمزمان لوی درستیزان وهمزمان با تلاشهای حکمتیار، غنی وکرزی برای تشکیل شورای عالی دولت است که حملات خونبار و ویرانگرطالبان برپاسگاه های سربازان ما شدت بی سابقه کسب نموده ،  ولسوالی های زیادی درنقاط مختلف کشوریکی پی دیگربه بهانه ی عقب نشینی تاکتیکی سقوط نموده و داروندارآن بشمول اسلحه و مهمات ، توسط طالبان به یغما برده شده و پیهم به اکمالات خویش ادامه می دهند .

    همچنان این نزدیکی خطرناک همزمان با تنش های فاریاب ، بهسود و پنجشیراست - تنش هایی که فقط سرتمبه گی و لجاجت درحکومتداری باعث ایجاد آن گردیده و میتواند وضع را بدترازین نماید .

    به باوراکثر ناظران اوضاع افغانستان تا زمانی که لجاجت و سرتمبه گی درکار حکومتداری آقای غنی ادامه داشته باشد ؛ هرگز نمیتوان به نیت صادقانه ی ایشان و آقای حکمتیار به اجماع ملی هم اطمینان و باور داشت؟