-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

شبکه استاد سیاف درپغمان پول چاپ می کند


 مکان چاپ پول زیر تپه خانۀ ممتاز برادر زاده استاد سیاف قرار دارد.

بربنیاد گزارش به دست آمده از منابع  خاص، یک شبکه  استاد سیاف  تحت نظر ممتاز برادر زاده اش که مدتی به این سو برای سازمان سیا کار می‌کند؛ ماشین  چاپ  پول  را مخفی از کدام کشور به  طور قاچاق  به پغمان آورده و اسکناس های پنجاه افغانیگی،  صدی و پنج صد  افغانی  چاپ می کند.

 دو تن انجنیر  عربی و سه کارمند  پاکستانی که در بخش  پردازش و نوعیت رنگ ها  تخصص دارند  جز این هسته می‌باشند.  تا کنون بانکنوت های کارخانۀ پغمان، در  ولایات  لوگر،  ننگرهار، میدان وردک، غزنی  و هلمند  به دوران  انداخته شده است.

  رده های خاص شورای امنیت ملی ازین ماجرا مطلع اند و این احتمال می‌رود که شاید فیصدی  حق گیری می کنند. برنامه سازان هسته سیاف براین باور است که با آمدن طالبان در بخش از دولت  وضعیت  تغییر نموده و درگردش پول حالت نوسان پیش می آید و آنگاه زمان  چاپ وافر اسکناس ها شروع می‌شود. دم نقد به چاپ پنجاه افغانی شروع نموده اند . چاپ خانه اش ممتاز خان پغمانی زیر یکی از تپه های پیرامونی  زیستگاه اش قرار دارد که به شدت  محافظت می‌شود.همچنان   چند مخزن سلاح  و مهمات را از قبل  جابه جا و در صوف های پنهان، مستقر کرده اند. در ضمن  در  زیر یکی از کوه های  هموار  تپه خانه اش ( خانۀ ممتاز) یک ذخیره گاه سوخت اعمار شده که درآن میلیون ها لیتر نفت ذخیره شده است.