-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۴, جمعه

استاد عطا، قایق دو نیم شده را پارو می زند!

سخنرانی استاد عطا را در روضۀ شریف شنیدم.
معلوم می شود ایشان درین روزها، مثل اعضای جزیره نشین جمهوری سه نفره، از عاقبت کار بسیار مشوش است. صدای  لرزان پر از واهمه، گواه چنین آسیمه حالی بود.

اشاره داد که درملاقات اخیر با اشرف غنی، دستورالعمل گرفته بود که مردم شمال را به دور «نظام بسیج» کند. کاری که حتی درماه های عسل حاکمیت غنی اثری از آن مشهود نشد. استاد عطا اجماع ملی را درخط حفظ وضع موجود تعریف کرد که از امکان به دور است. از چهرۀ استاد عطا، تۀ دلش را می شد فهیمد که بسیج ملی بر محور فاسد ترین و متعصب ترین دولت وارۀ تاریخ افغانستان تحت نام «چتر نظام» امری محال و خیالبافی است.

این «نظام» درحال افول، فرصت و ظرفیتی برای شکل دهی اجماع ملی ندارد. خودش را مدت ها پیش از درون شکسته است و به یک جزیرۀ قدرت بدل شده است.

استاد عطا گفت: مشوره ها و دیده گاه های ما با غنی درکل با هم نزدیک است. 

برمنکرش لعنت!

اما ایشان در چند لحمه توقف معنادار درسخنان خویش، کتاب یک فلسفۀ شوم را ورق زد وگفت: ترس من از طالب نیست... بعد، پیش نرفت و افاده داد که طرفدار ایجاد جزیره های قدرت و ملوک الطوایفی نیستیم. ترجمۀ نا گفته هایش بعد ازین عبارت که «ترس من از طالب نیست» چنین است:

ما تابع نظام هستیم؛ دیگران نظم شکن و سالاران خود سر اند.

 به این ترتیب، راه خود را صراحتاً از مارشال دوستم و احمد مسعود جدا کرد و توقع هم دارد که «بسیج واقعی» به میان آید!

بعد درنقش پیشگام جمهوری سه نفره، به طالبان پیام داد که: درمیز مذاکره چیزی تو انعطاف نشان میدهی و چیزی ما انعطاف نشان می دهیم.

سپس، درخط دیگری افتاد و گفت: سرتسلیم به شما فرود نمی آوریم؛ سرتعظیم فرود نمی آوریم. درصورت ادامۀ جنگ، پنجاه فیصد اراضی طالبان پران پران گرفته می شود؛ به شرط ایجاد بسیج واقعی.

 اما دفعتاً به حضار گفت: ترس نخورید! واهمه همه جا را فراگرفته. نظام برجاست. او از ایجاد بسیج ملی تحت رهبری نظام، اطمینان نداشت. درصدایش اطمینان نبود.

اگر حکومت این کار را نکرد و طالب آن را نکرد. در آن صورت، خود ما می رویم مقاومت دوم. مقاومت مردمی! این درحالی است که محور اصلی مقاومت را جزیره قدرت لقب می دهد؛ اما خودش می گوید می رویم به طرف مقاومت دوم!

عطا نور از تشویش و بی اطمینانی خویش برسبیل اقرار به لسان وتصدیق به قلب پرده برداشت وتناقض درگفتار خود را برهنه نشان داد. مقاومت دوم ما هستیم؛ دیگرنیروها جزایر قدرت اند. به این ترتیب، از حنجرۀ استاد عطا، صدای شکستۀ اشرف غنی بازتاب یافت.