-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

رهبراصلی هزاره، این جنگجوی کوهستان است


متباقی همه بیروکرات های خوش باش و دالری های دولت و تجارت اند.

استاد محقق با نوشتن یک پیام کوتاه در فیسبوک گفته است: برای انتقام در جبهه‌های نبرد آماده باشید.

عباس ابراهیم‌زاده شعار جنگ در کوه، شهر و سرک سرداده است. ما از چند سال پیش گفته بودیم که هزاره، بخت وانتظار و بیمۀ حیات خود را به دورۀ کرزی و احمدزی مرتبط نداند و باید ارتش مسلح تشکیل دهد. درآن زمان بسیاری از ناظران مدنی هزاره پیکان انتقاد به سوی ما روانه کردند که شما با منافقت خود سعی دارید هزاره ها را درورطۀ مخالفت های خود با پشتون ها، داخل بسازید.

دردیدگاه شخص خودمن که برای افغانستان رنج های زیادی برده ام؛ تبارگرایی درحد فرومایه گی است؛ ضدیت من با سوء استفادۀ ارتجاعی وخائنانه از کارت قومیت به وسیلۀ کسانی است که نه درقومیت ریشه دارند؛ ونه حتی درخانوادۀ شان. من بین یک مظلوم پشتون، هزاره وتاجک و... هیچ مرزی قائل نیستم. عدالت طلبی برای انسان، ایدئولوژی من است. اما شدت اختلاف با طالب، با پیش مرگان آی اس آی که به نام زبان و قوم نیز بر دیگران می تازند؛ از هر زاویه ای که مطرح باشد، برای دفاع از مدنیت دربرابر بربریت مذهبی و محلی، امری ضروری و غیرقابل مصادره است.

حالا می آئیم سرادعای عباس دالر و استاد محقق:

کارزار انتقام شما، چی گونه، درکجا، چی وقت و با چه ابزارهایی شروع می شود؟

 اصلاً اول دشمن خود را تعریف کنید. شما مانند دیگرخوش خیالان، دشمن را مثل کرزی و احمد زی تعریف کرده اید؛ یعنی هیچ دشمن مشخصی را که همیشه مشخص بوده، عمداً مشخص و هدف گیری نکرده اید. مشکل شما درهمین جاست. دشمن شما، هنوز همان «برادران ناراضی»، « فرزندان افغان»، « فریب خورده ها» و ظلم دیده های حملات امریکایی ها است؛ وتازه حالا مطمئن هم نیستید که این حمام خون را چی کسانی جاری کرده اند!

تا همین اواخر شما فکرمی کردید که دولت از مردم شما دفاع می کند. یک سرحلقه جنبش روشنایی، تا دیروز مدعی بیرون راندن محقق و خلیلی از صحنۀ رهبری هزاره بود. حالا گپ همان آقا به این جا کشیده است که اعلام سه روز عزای عمومی دروغین غنی را دفاع از هزاره تلقی کرده و آن را با افتخار به رخ مردم هزاره می کشد. تا زمانی که اول برای خود و سپس برای مردم خود، به این سوال ها پاسخ قاطع و اجماع شده داده نتوانید، درهیچ جایی از خود دفاع کرده نخواهید توانست.

فکرمن این است که هزاره فعلاً یک رهبر واقعی دارد که ظاهراً ازصحنه ناپدیدار است. آن رهبر ( کسی خوش باشد یا خفه) فرمانده غنی علی پور است. هزاره، تاجک، پشتون یا ازبک بیروکرات که عاید دالری اش از جای دیگری می آید؛ هرگز از خود و مردم خود دفاع کرده نخواهد توانست.

پیشنهاد من این است: با جبهه مقاومت ملی که تازه درحال خیزش است، برای نجات افغانستان و دفاع از مردم خویش دست اتحاد بدهید. دم نقد، یگانه چاره سازی اضطراری همین است.