-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

اشرف غنی با جان جمعه اڅک ثانی قمار می زنداین احتمال وجود دارد که غنی و «غلام خانۀ» حضور، داود لغمانی را به هدف اشتعال باروت اغتشاش سراسری درشمال قصداً گزینه کرده اند و سناریوی اصلی درپس همین پویایی های مشکوک قرار دارد.

 اشرف غنی و اعضای «غلام خانه» حضور، تصمیم ندارند از گذشته های ناکام و یک دنده گی های فاجعه بار دست بردارند. دکترنجیب با آن قدرت و هیبتش در مانورهای زورمندانه درشمال، زمینگیر شد و سرانجام جانش را از دست داد و جمعه اڅک  را نیز گوشت دم توپ ساخت.
 اشرف غنی و اعضای غلام خانه حضور که خیلی استخوان لق و بی ریشه اند. درحیرتم که چرا قیاس کرده اند که عین همان سناریوی مضحک را با سرتمبه گی می توانند درشمال تطبیق کنند. دریک چنین اوضاع فوق العاده بحرانی که دشمنان جمهوری از همه سو به جان حکومتی ها و مراکزمدنی شهری رخنه کرده اند، درپسِ این کنش سرشارازتهی، هیولای چه خیانتی خانمان برانداز خوابیده است!

تاریخ خیلی ساده و خونسرد تکرار می شود. غنی که عمرش درامریکا سپری شده، نسبت به دیوانه گی های سردار داود خان، چندین مرتبه بیشتر و غلیظ تر اکت دیوانه می کند. این احتمال وجود دارد که ناگهان قوای دیسانتی به فاریاب یا حتی به قرارگاه اقامتی مارشال دوستم از کابل اعزام کند و همه داروندار خود را یک باره قمار بزند. او پیش ازین دوبار، یکی برای آوردن سرآویزان نظام الدین قیصاری و یکی هم به بهانۀ گرفتار یک فاسد جمهوری به نام کرام الدین کرام، بخت خود را محک زده است.

این بار نیزاحتمالش هست که تحت قیمومیت یکی از اعضای غیر پشتون «غلام خانۀ» حضوردست به اقدامی مکروه بزند.

در ماه های آخر سال 1371، جمعه اڅک  فرستادۀ خاص دکتر نجیب در مقام رئیس تنظیمیۀ صفحات شمال درغلتک امواج  اعتراضی فرماندهان از جمله جنرال مؤمن اندرابی و جنرال دوستم دیروز، گرفتار آمد و سالیان سال در زندان ماند. اینک، قرعۀ اشتباه ثانی، به نام داود لغمانی، ( جمعه اڅک  ثانی) زده شده است تا چه پیش آید. این احتمال وجود دارد که غنی و «غلام خانۀ» حضور، داود لغمانی را به هدف اشتعال باروت اغتشاش سراسری درشمال قصداً گزینه کرده اند و سناریوی اصلی درپس همین پویایی های مشکوک قرار دارد.

 داود را برده اند به شکل نمادین در لوای اردوی ملی واقع میدان هوایی میمنه، به حیث والی جدید معرفی کرده و نظامیان روی شانه اش چپن انداخته اند. مرکز ولایت دردست مردم است و قوای مسلح جنبش ملی اسلامی هم در کنار مردم ایستاده است. 

در داخل ارگ و درجمع اعضای «غلام خانه» حضور هیچ فردی را یارای دهان گشادن دربرابرغنی نیست تا به وی حالی کند که بازی سیاه با کارت ضدیت با مردم را کناربگذارد که اندرین غائله، اولین کسی که قربانی خواهد شد، داود لغمان یا همان جمعه اڅک  دوم است. به نظرمی آید که طراحان ارگ، همین را می خواهند.