-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ خرداد ۲, یکشنبه

دیگ فاریاب به جوش آمده / خطرتقابل درحال افزایش است

به نظر می رسد که خیزش ترک تباران درفاریاب کم کم از حالت التهابی بیرون آمده و به نقطۀ غلیان نزدیک می شود. عامل مشوق داخلی، کاریزمای مارشال دوستم، هم پیوندی مردم ترک تبار وعامل خارجی، ترکیه است و بسترشمال افغانستان یک نقطه راهبردی ودارای بافت تباری پیچ درپیچش. من فکر می کنم که ترکیه با وجود آن که از مطالبات مثبت ترک تباران دفاع می کند؛ اما ازعینک منافع و نگاه خودش و خیالبافی های نوع «عثمانی» به شمال افغانستان نگاه می کند. ترکیه درکشاکش با دیگر قدرت های منطقه یی، از جمله ایران، چین و روسیه، ترک تباران را درموقعیتی خطرقرار می دهد. 

ترک تباران درشمال، جامعه اکثریتی نیستند؛ ایران یک ضد حملۀ نیابتی سختی را سازمان خواهد داد. تنش به شکل جنگ مخفی بین ایران و ترکیه در منازعه میان آذرباییجان و ارمنستان نیز شدت گرفته است. رویارویی عطا محمد نور با جنبش، نشانه یی از همین ضد حمله حساب می شود. سپردن قدرت و مالکیت شمال به ازبک ها با واکنش های چند جانبه از سوی پشتون و تاجک مواجه خواهد شد؛ مگر این که عین حرکتی را که ازبک ها شروع کرده اند؛ تاجیک ها نیز با همان قوت شروع کنند و به ازبک ها دست اتحاد بدهند؛ درغیرآن، اوضاع به سمت دیگری خواهد چرخید.