-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

استقرارناقلین درشمال درحال افزایش است


اعمارحمام ها به مواشی واحشام کوچی ها در دستور کار قرار گرفته است.

هارون سمرقندی ناظر پژوهندۀ اوضاع درشمال افغانستان اطلاع داده است که جا به جایی ناقلین وابسته به مناطق غیربومی در زمین های سفید و حاصل آور شمال، به دستور مقامات جمهوری سه نفره، تشدید شده و حتی ساختن حمام ها برای مواشی و احشام کوچی ها در مناطق مختلف شمال در دست انجام است. اقدام به اعمار حمام ها برای نواقل و کوچی ها یک چرخش تازه و بی پیشینه درسیاست حکومت مرکزی نسبت به استقرار ناقلین درشمال می باشد.