-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۸, شنبه

احتمال تبانی طالب و ارگ برای زدن مقاومت وجود دارد

 شخصیت های رده اول جنبش مقاومت برین مسأله پیش بین هستند که تبانی زودهنگام یا دیرهنگام ارگ با طالبان برسر تحویلدهی محورهای کلیدی در خط جنگ و تأسیسات  جنگی متصور است. اگر جنبش مقاومت دچار استفاده نادرست از زمان شود و یا زمان لازم را برای انجام اقدام لازم تعیین کرده نتواند؛ بی تردید در برابر یک واقعیت ناگهانی و انجام قرار می گیرد. جنبش مقاومت در وسط قرار گرفته و دیوارهای فولادین ارگ و طالبان از دو سو برای چخپیت کردنش نزدیک می آیند. اگر جنبش مقاومت دستخوش خیانت و شکست شود، پیروزی طالب صد درصد است. راهی وسطی این است که اردوی افغانستان دریک تفاهم در سطح بالا، باید لشکرهای رزمی جنبش مقاومت متحد گردد. اما چنین چیزی امکان ندارد. جنبش مقاومت، اجندای خود را متفاوت از طالب و ارگ تعریف کرده و شاید ظرف روزهای بعد، اقدامات بیشتری به هدف فربه سازی انگیزۀ عمومی برای اجماع درمیدان نبرد انجام دهد.